لزوم پرداخت هزینه برای انتشار مقاله ها

بر اساس دستورالعمل معاونت محترم آموزشی، نویسندگان مکلف شده اند تا 150 هزار تومان برای داوری و در صورت پذیرش مقاله، 350 هزار تومان برای انتشار مقالات به حساب دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن پرداخت و تصویر آن را به ایمیل فصل نامه ارسال نمایند.