اصول اخلاقی انتشار مقاله

اصول اخلاقی انتشار مقاله

 

نویسندگان، داوران، هیأت تحریریه و سردبیر مجله موظف هستند تمام اصول اخلاق پژوهشی و مسوولیت‌های مرتبط در زمینه چاپ را دانسته و به آن متعهد باشند.

 

ملاحظات اخلاقی نویسندگان

 

 •  نویسندگان نباید هیچ گونه اطلاعات ساختگی اعم از خام و یا پردازش شده در اثر ارسالی خود داشته باشند.
 • صداقت علمی باید توسط همه نویسندگان رعایت شود. هرگونه استفاده از منابع قبلی خواه چاپ شده خواه نشده باید توسط نویسندگان در اثر با قید منبع ذکر شود.
 • هیچ گونه نمودی از تبعیض قومی، فرهنگی، ملی، جنسی، هویتی، سنی، زبانی و پزشکی نباید در اثر وجود داشته باشد و در غیر این صورت اثر در مرحله اول رد خواهد شد.
 • همه نویسندگان باید موافقتنامه شرکت کنندگان در تحقیق خود را دریافت نموده باشند. به همین منوال نیز حفظ حقوق شخصی شرکت کنندگان و همچنین شخصی سازی هویت آنها باید به دقت توسط نویسندگان در نظر گرفته شود.

 

داوران میبایست

 

 • تنها به داوری نسخ اولیه‌ی مقاله‌هایی بپردازند که در حیطه‌ی توانایی حرفه‌ای آنان می‌گنجد و همچنین قادر به انجام آنها در زمان معلوم هستند.
 • به محرمانه بودن اطلاعات داوری همتا احترام گذاشته و هیچ یک از اطلاعات نسخ اولیه را در هر یک از مراحل داوری فاش نکنند.
 • از اطلاعات به دست آورده هنگام داوری به نفع خود یا هر شخص یا سازمان دیگری استفاده نکنند و همچنین از این اطلاعات برای آسیب زدن و یا بی‌اعتبار جلوه دادن دیگران استفاده ننمایند.
 • ناسازگاری‌های بالقوه با علایق مجله را اطلاع دهند و یا اگر در زمینه یکی از ناسازگاری‌ها اطمینان حاصل نشده است با مجله مکاتبه کرده تا مطمئن شوند.
 • اجازه ندهند که داوری آنها تحت تاثیر مسایلی چون ملیت، مذهب، باورهای سیاسی، جنسیت و یا دیگر مسایل این چنینی مربوط به نویسنده قرار گیرد.
 • در نقدها بی‌طرف و سازنده باشند و  از خشونت کلامی، اصطلاحات زننده و توهین‌آمیز پرهیز کنند.
 • درک صحیحی از دو طرفه بودن فرآیند داوری همتا داشته و سهم خود از کار را در زمان مشخص شده انجام دهند.
 • جعل هویت شخصی دیگر در حین فرایند داوری سوء رفتار و بسیار جدی تلقی می‌شود.