اندیشه و رفتار در روان شناسی بالینی (JTBCP) - اصول اخلاقی انتشار مقاله