اندیشه و رفتار در روان شناسی بالینی (JTBCP) - پرسش‌های متداول