اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

فرح لطفی کاشانی

روان شتاسی تخصصی دانشیار،

lotfikasaniriau.aciir

سردبیر

فرح لطفی کاشانی

روان شناسی تخصصی دانشیار

lotfikashaniriau.ac.ir