راهنمای نویسندگان

 

فصل نامه ی اندیشه و رفتاردر روان شناسی بالینی، برابر رای کمیسیون نشریات علوم پزشکی کشور رتبه ی علمی پژوهشی دارد.

فصل نامه ی اندیشه و رفتاردر روان شناسی بالینی، مقاله هایی را می پذیرد که در زمینه ی روان شناسی بالینی و برگرفته از یافته های پژوهشی باشد.

توجه: کل مقاله یکبار بدون نام و مشخصات نویسنده/گان در یک فایل و بار دیگر با ذکر نام و مشخصات نویسنده/گان در فایلی دیگر، درست همانند شیوه ی مجله تنظیم و به سایت اندیشه و روان ارسال شود. پس فقط دو فایل به سایت ارسال می شود:

1) فایل کامل بدون اسامی نویسنده/گان (تحت عنوان فایل اصلی مقاله

2)فایل کامل با اسامی نویسنده/گان تحت عنوان  فابل های تکمیلی/ اضافی

مقاله های ارسالی، باید به ترتیب دارای چکیده ی فارسی و انگلیسی، واژه های کلیدی فارسی و انگلیسی، مقدمه، روش، یافته ها، بحث و فهرست منابع باشد.

چکیده ی فارسی و انگلیسی به ترتیب در حداکثر 200 تا 250 واژه، شامل زمینه و هدف، مواد و روشها، یافته ها، بحث و نتیجه گیری و واژه های کلیدی تنظیم شود.

واژه های کلیدی فارسی و انگلیسی متناسب با عنوان مقاله و منطبق با سیستم MeSH تنظیم شود.

مقدمه باید معرف مساله، مبانی نظری، پیشینه، هدف (ها)، پرسش (ها) و فرضیه (ها)ی پژوهش باشد.

روش باید به ترتیب و بدون درج تیترهای فرعی شامل شرح دقیقی از نوع پژوهش، جامعه ی آماری، روش نمونه برداری، گروه نمونه، ابزار (با ذکر شناسنامه) و روش های تجزیه و تحلیل داده ها و ذکر مفروضه های استفاده از این روشهای آماری باشد.

یافته ها معرف نتایج آماری، جدول ها (شماره و عنوان در بالا) و نمودارها (شماره و عنوان در پایین) باشد.

بحث و نتیجه گیری نشان دهنده ی ترکیب و پیوند یافته های پژوهش با پیشینه ها و تبیین  علل، بیان محدودیت ها و پیشنهادها باشد.

منبع ها (فارسی و لاتین) به ترتیب الفبا  و فقط به زبان انگلیسی تنظیم شود. در انتهای منابع فارسی که آنرا به انگلیسی برگردانده اید بنویسید (Persian)

برای تنظیم منابع می توانید از الگوی زیر استفاده کنید:

Journal Article:

One author

Simon, A. (2000). Perceptual comparisons through the mind’s eye. Journal of Memory & Cognition, 23, 635-647.

 

2 author

Simon, A.,  & Simon, A. (2000). Perceptual comparisons through the mind’s eye. Journal of Memory & Cognition, 23, 635-647.

 

More than 2 author

Simon, A., Simon, A.,  & Simon, A. (2000). Perceptual comparisons through the mind’s eye. Journal of Memory & Cognition, 23, 635-647.

 

More than 4 author

Simon, A., Simon, A.,Simon, A., Simon, A.,  & et al. (2000). Perceptual comparisons through the mind’s eye. Journal of Memory & Cognition, 23, 635-647.

 

Book:

One author

Simon, A. (2000). The elements of style (3rd ed.). New York: Macmillan.

 

2 author

Simon, A.,  & Simon, A. (2000). The elements of style (3rd ed.). New York: Macmillan.

 

More than 2 author

Simon, A., Simon, A.,  & Simon, A. (2000). The elements of style (3rd ed.). New York: Macmillan.

 

More than 4 author

Simon, A., Simon, A.,Simon, A., Simon, A.,  & et al. (2000). The elements of style (3rd ed.). New York: Macmillan.

 

Edited Book

Simon, A. (Eds.). (2000). Bilingual education. New York: Praeger.

 

Article or Chapter in an Edited Book

Simon, A. (2000). The elements of style. In B. Selig,. & W. Selig (Eds.), A compilation of long stories (pp. 211-234). Milwaukee, WI: MB Press.

 

Translated book

Simon, A. (2000). The elements of style (3rd ed.). Translated by: M, Irvani (2005). Tehran: Ravan. (Persian).

 

Dissertation

Simon, A. (2000). The elements of style. (Doctoral dissertation, University of Wisconsin-Madison). Dissertations Abstracts International, 47/03, 783.

Simon, A. (2000). The elements of style. (Ph.D thesis, University of Shahid Beheshti).(Persian).  

 

Web Page with Private Organization as Author

Midwest League. (2003). Pitching, individual records. Retrieved October 1, 2003, from       http://www.midwestleague.com/indivpitching.html

Chapter or Section in an Internet Document

Thompson, G. (2003). Youth coach handbook.  In Joe soccer. Retrieved September 17, 2004, from       http://www.joesoccer.com/menu.html

Web page, Government Author

Wisconsin Department of Natural Resources. (2001). Glacial habitat restoration areas. Retrieved September 18, 2001, from http://www.dnr.state.wi.us/org/land/wildlife/hunt/hra.htm

 

در صورت نیاز می توانید از سایت های زیر استفاده کنید

http://www.wisc.edu/writing/index.html

http://www.wisc.edu/writing/Handbook/DocAPAFormat_Title.html

 

ارجاع به منبع ها، باید از طریق اشاره به نام نویسنده (گان) و سال انتشار در متن صورت گیرد و در همان صفحه پانوشت داده شود. در صورت استفاده از ترجمه، نام مترجم را فقط در فهرست منابع بیاورید.

ارسال مقاله به فصل نامه، به معنای واگذاری حق تالیف آن،  به فصل نامه ی اندیشه و رفتار است. این مقاله ها نباید پیش از این در نشریه ای به چاپ رسیده یا به طور همزمان به نشریه ی دیگری ارسال شده باشد.

مقاله ها  ، تایپ شده و صرفا در فرمت Word 97-2003، و از طریق سایت ارسال شود.

در صفحه ی اول، تنها عنوان مقاله، نام و نام خانوادگی، رشته ی تحصیلی، رتبه ی علمی و وابستگی سازمانی نویسنده (گان) و نیز نشانی پستی، تلفن تماس و آدرس اینترنتی آن (ها) نوشته شوند.

فصل نامه ی اندیشه و رفتار، در ویراستاری علمی و ادبی مقاله ها، آزاد است و مقاله های رسیده را باز نخواهد گرداند.

نویسنده(گان) در برابر نوشته های خود مسوول هستند. 

پذیرش یا رد هر مقاله، در طول مدت دو ماه به نویسنده یا نویسندگان اعلام خواهد شد.

مقاله های رسیده بازگردانده نخواهد شد.