دوره و شماره: دوره 10، شماره 36، تیر 1394، صفحه 1-100 
1. تاثیر درمان شناختی- رفتاری بر میل جنسی کم کار و رضایت زناشویی

صفحه 7-16

مریم بختیاری؛ حاجیه شیدایی؛ سید عبدالمجید بحرینیان؛ محمد نوری


5. تحلیل روان سنجی مقیاس نگرش های ناکارآمد برای کودکان و نوجوانان

صفحه 47-56

امید شکری؛ حسین پورشهریار؛ مریم آقایی؛ محمد حسین سنایی پور