دوره و شماره: دوره 16، شماره 60، تیر 1400، صفحه 1-100 
نقش خشم، تیپ شخصیتیD ، و ناگویی هیجانی در پاتوژنز و سیر پسوریازیس: یک مرور روایتی

صفحه 25-40

نازنین زینب جابرزاده؛ محمد حسین بیاضی؛ وحید مشایخی قویونلو؛ مجید انوشیروانی؛ منور افضل آقایی