دوره و شماره: دوره 16، شماره 59، فروردین 1400، صفحه 1-100 
پیش بینی شدت اضطراب بیماری کرونا بر اساس حساسیت اضطرابی و عدم تحمل بلاتکلیفی

صفحه 7-16

اعظم قرانی اشتلق سفلی؛ سحر ترابی زنوز؛ مجید محمودعلیلو؛ راضیه پاک