دوره و شماره: دوره 15، شماره 57، پاییز 1399، صفحه 1-100 
7. تجربه زیسته دختران از بلوغ زودرس: مطالعه کیفی

صفحه 67-75

نجمه غلامی؛ اسما آزادی؛ علیرضا بخشایش