دوره و شماره: دوره 14، شماره 53، پاییز 1398، صفحه 1-103 
1. اثر بخشی آموزش فنون تنظیم هیجان بر کاهش استرس و افزایش تاب آوری دانشجویان

صفحه 7-16

رقیه نیرومند؛ کاوه صیدمرادی؛ علیرضا کاکاوند؛ زهرا توسلی


7. ساختارعاملی، روابط بین‌عاملی و اعتبار نسخه مقدماتی مقیاس سلامت روان‌شناختی نوجوان- فرم گزارش معلم

صفحه 67-76

سعید اکبری زردخانه؛ نادر منصورکیایی؛ علی محمد زنگانه؛ فاطمه عرفانی فر؛ محسن جلالت دانش؛ سیدمحمد شاهورانی؛ سیامک طهماسبی گرمتانی؛ سید عین الله طیموری فرد