دوره و شماره: دوره 14، شماره 53، مهر 1398، صفحه 1-103 
ساختارعاملی، روابط بین‌عاملی و اعتبار نسخه مقدماتی مقیاس سلامت روان‌شناختی نوجوان- فرم گزارش معلم

صفحه 67-76

سعید اکبری زردخانه؛ نادر منصورکیایی؛ علی محمد زنگانه؛ فاطمه عرفانی فر؛ محسن جلالت دانش؛ سیدمحمد شاهورانی؛ سیامک طهماسبی گرمتانی؛ سید عین الله طیموری فرد