دوره و شماره: دوره 14، شماره 52، تیر 1398، صفحه 1-100 
نقش ادراک بیماری و ولع مصرف در پیش‌بینی انگیزش درمان افراد وابسته به مواد

صفحه 27-36

سجاد علمردانی صومعه؛ دیبا خسروی نیا؛ اکبر عطادخت؛ سجاد بشرپور؛ محمد نریمانی