دوره و شماره: دوره 14، شماره 51، فروردین 1398، صفحه 1-105 
اثر بخشی روان درمانی یکپارچه نگر بر عزت نفس زنان مبتلا به اسکلرودرمی (اسکلروز سیستمیک)

صفحه 47-56

لیلا شامکوئیان؛ محمدرضا صیرفی؛ فرح لطقی کاشانی؛ حسن احدی؛ هدی کاوسی


اختلال شخصیت وسواسی و کمالگرایی: بررسی مروری

صفحه 77-88

محمدعلی بشارت؛ سیده اسماء حسینی؛ حسینعلی جاهد