دوره و شماره: دوره 13، شماره 49، پاییز 1397 
6. مقایسه‌ی علایم بدنی در افراد با پریشانی روانی بالا و پایین

صفحه 57-66

شهرام وزیری؛ شوان شیدایی اقدم؛ لعیا نوبخت؛ منصوره خلیلی؛ یاشار وزیری؛ رویا معصومی؛ آرش وزیری