دوره و شماره: دوره 13، شماره 47، اسفند 1397 
2. مقایسه ی سازگاری روانشناختی و تیپ شخصیتی D در بیماران کولیت اولسراتیو و افراد سالم

صفحه 17-26

رضا باقریان سرارودی؛ پیمان ادیبی؛ کریم عسکری؛ حسن مولوی؛ مرضیه سادات سجادی نژاد؛ فاطمه زرگر


8. دشواری تنظیم هیجان و سبک های دلبستگی در نمونه های بیمار و بهنجار

صفحه 77-87

محمدعلی بشارت؛ فرزانه رنجبر شیرازی؛ الهه حافظی؛ توحید رنجبری