دوره و شماره: دوره 9، شماره 34، دی 1393، صفحه 1-100 
اثر بخشی درمان شناختی- رفتاری بر انعطاف پذیری شناختی افراد افسرده

صفحه 27-36

مژگان فاضلی؛ پروین احتشام زاده؛ سید اسماعیل هاشمی شیخ شبانی


ناگویی هیجانی و آسیب پذیری روانی- بدنی

صفحه 47-56

محمد علی بشارت؛ مرضیه مسعودی؛ مسعود غلامعلی لواسانی


اثربخشی درمان مبتنی برپذیرش و تعهد بر کاهش پریشانی و نگرشهای ناکارآمد در بیماران مبتلا به M.S

صفحه 57-66

شوان شیدایی اقدم؛ سلوی شمس الدینی؛ سمیه عباسی؛ سارا یوسفی؛ صفیه عبداللهی؛ محمد مرادی جو