دوره و شماره: دوره 9، شماره 33، مهر 1393، صفحه 1-100 
نقش بهزیستی معنوی و راهبردهای مقابله ایی در رفتارهای پرخطر نوجوانان

صفحه 17-26

جعفر حسن؛ ریحانه شیخان؛ اکرم محمودزاده؛ معصومه نیکرو


عوامل روان شناسی، چربی های خون و شدت بیماری عروق کرونر قلب: رویکرد مدل یابی معادلات ساختاری

صفحه 67-76

محمد رضا صیرفی؛ حسن احدی؛ سعید صادقیان؛ حسن عشایری؛ مجتبی حبیبی عسگرآباد


بررسی ویژگی های روان سنجی و ساختار عاملی پرسشنامه ی پنج وجهی ذهن آگاهی

صفحه 77-87

محسن دهقانی؛ نسرین اسماعیلیان؛ فاطمه اکبری؛ مرجان حسنوند؛ احسان نیک منش