دوره و شماره: دوره 12، شماره 44، خرداد 1396، صفحه 1-100 
4. نقش الگوهای تعاملی و رفتارهای مراقبتی در پیش بینی تعهد زناشویی

صفحه 27-36

مریم ملک آسا؛ پریسا سادات سید موسوی؛ منصوره السادات صادقی؛ مریم فلاحت پیشه