دوره و شماره: دوره 12، شماره 43، بهار 1396، صفحه 1-100 
4. بررسی رابطه ی بین بدکارکردی جنسی و عواطف خودآگاه

صفحه 37-46

نیره عبداللهی؛ شادی جزینی؛ عباس امان الهی؛ خالد اصلانی