دوره و شماره: دوره 11، شماره 41، پاییز 1395، صفحه 1-100 
2. آشکارسازی هیجانی و نشخوار خشم

صفحه 17-26

محمد علی بشارت؛ الهه حافظی؛ علی مقدم زاده


3. رابطه ی دوسوگرایی در ابراز هیجان و افسردگی: نقش واسطه ای مشکلات بین فردی

صفحه 27-36

خدیجه علوی؛ محمد علی اصغری مقدم؛ عباس رحیمی نژاد؛ حجت اله فراهانی؛ زهرا علامه


6. اثربخشی مداخله ی شناختی – رفتاری گروهی بر کاهش هراس اجتماعی

صفحه 67-76

حسین عابدی پریچا؛ الهه صادقی؛ بیتا شلانی؛ سعید صادقی


7. اثر بخشی درمان فراتشخیصی یکپارچه در کاهش علایم اختلال افسردگی اساسی

صفحه 67-76

عباس بخشی پور؛ بابک وجودی؛ مجید محمود علیلو؛ رضا عبدی


8. رابطه ی واکنش نسبت به لکنت با کیفیت زندگی افراد دارای لکنت زبان

صفحه 77-87

آتنا امامی میبدی؛ شکوه السادات بنی جمالی؛ سیده منور یزدی؛ میثم شفیعی؛ عاطفه موذنی