دوره و شماره: دوره 11، شماره 39، فروردین 1395، صفحه 1-100 
8. سازگاری هیجانی، واکنش پذیری نسبت به تنیدگی ادراک شده و رفتارهای سبک زندگی

صفحه 47-56

زهره السادات سادات اخوی؛ امید شکری؛ حسین پورشهریار؛ مسعود شریفی