دوره و شماره: دوره 8، شماره 29، پاییز 1392، صفحه 1-100 
8. توان طرحواره های ناسازگار اولیه و ابعاد شخصیت در پیش بینی افسردگی

صفحه 77-86

مهدی رضایی؛ سیمین غلامرضایی؛ محمد علی سپهوندی؛ فیروزه غضنفری؛ فضل اله دریکوند