بر اساس نویسندگان

آ

ا

ب

پ

ت

ث

 • ثابت، مهرداد [1] دپارتمان روان شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، رودهن، ایران
 • ثابت، مهرداد [1] دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن، تهران، ایران

ج

چ

ح

خ

د

ذ

ر

ز

س

ش

ص

ط

ع

غ

ف

ق

ک

گ

ل

م

ن

و

 • وجودی، بابک [1] دپارتمان روان شناسی بالینی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
 • وزیری، آرش [1] دپارتمان روان شناسی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران
 • وزیری، آرش [1] دپارتمان روان شناسی، واحد رودهن، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران
 • وزیری، یاشار [1] دپارتمان پزشکی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران ایران
 • وزیری، یاشار [1] دپارتمان پزشکی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • وزیری، شهرام [1] دپارتمان روان شناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، رودهن، ایران
 • وزیری، شهرام [1] دپارتمان روان شناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
 • وزیری، شهرام [1] دپارتمان روان شناسی بالینی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران
 • وزیری، شهرام [1] دپارتمان روان شناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، رودهن، ایران
 • وزیری، شهرام [1] دپارتمان روان شناسی بالینی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی. رودهن. ایران
 • وصال، مینا [1] دپارتمان روان شناسی بالینی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
 • وصال، مینا [1] دپارتمان روان‌شناسی بالینی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
 • وطن خواه، حمید رضا [1] دپارتمان روان شناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن، تنکابن، ایران
 • ولیان بروجنی، صادق [1] دپارتمان روان شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان، اصفهان، ایران
 • ولیخانی، احمد [1] دپارتمان روان شناسی بالینی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

ه

ی