اندیشه و رفتار در روان شناسی بالینی (JTBCP) - مرور