نمایه نویسندگان

آ

 • آقایی، اصغر مقایسه‌ی تنظیم هیجانی و خودآگاهی در نوجوانان عادی و بزهکار [دوره 14، شماره 52، 1398، صفحه 57-66]

ا

 • ابوالقاسمی، عباس مقایسه سرشت عاطفی و هیجانی در بیماران مبتلا به اختلال شخصیت ضداجتماعی، مرزی و افراد بهنجار [دوره 14، شماره 53، 1398، صفحه 57-66]
 • احتشام زاده، پروین اثربخشی شناخت رفتاردرمانگری یکپارچه شده با ذهن آگاهی، بر علایم درد، کیفیت زندگی مرتبط با سلامت، اضطراب و افسردگی بیماران دارای سندرم روده تحریک‌پذیر [دوره 14، شماره 54، 1398، صفحه 37-46]
 • احدی، حسن اثر بخشی روان درمانی یکپارچه نگر بر عزت نفس زنان مبتلا به اسکلرودرمی (اسکلروز سیستمیک) [دوره 14، شماره 51، 1398، صفحه 47-56]
 • احدیان، مهسا مقایسه‌ی بازشناسی هیجان‌های چهره‌ در کودکان دارای اختلال طیف اوتیسم و کودکان بهنجار [دوره 14، شماره 51، 1398، صفحه 37-46]
 • احمدی، حشمت اله مدل ساختاری ویژگی های شخصیتی با میانجیگری معنویت در گرایش به خودکشی و سو مصرف مواد [دوره 14، شماره 51، 1398، صفحه 67-77]
 • احمدی، عزت اله روابط ساختاری افکار ناکارآمد و نشخوار فکری با علایم اختلال خوردن با میانجیگری عملکرد اجتنابی [دوره 14، شماره 53، 1398، صفحه 47-56]
 • احمدپور، آرزو نقش ابعاد مرضی شخصیت در پیش‌بینی چهارگانه‌های تاریک شخصیت [دوره 14، شماره 54، 1398، صفحه 57-66]
 • ایزکیان، ساره اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر بدتنظیمی هیجانی و شفقت بر خود دانش‌آموزان خودآسیب رسان [دوره 14، شماره 53، 1398، صفحه 17-26]
 • اسکندری، حسین یش‌بینی مشکلات بین شخصی افراد بر اساس سبک‌های دلبستگی با توجه به نقش واسطه‌ای شفقت خود در زوجین شهر تهران [دوره 14، شماره 52، 1398، صفحه 37-46]
 • اسکندری، حسین تدوین برنامه درمانی مبتنی بر الگوی پویشی تجربه‌ای و اثربخشی آن بر افزایش ابرازگری هیجانی در افراد مبتلا به افسردگی [دوره 14، شماره 54، 1398، صفحه 77-88]
 • اسماعیلیان، مرضیه تنظیم هیجان در نوجوانان: نقش پیش بینی کننده کارکرد خانواده و دلبستگی [دوره 14، شماره 51، 1398، صفحه 1-16]
 • اصغری ابراهیم آباد، محمد جواد اثربخشی طرحواره درمانی هیجانی گروهی بر کاهش پریشانی روان شناختی و دشواری تنظیم هیجان زنان مطلقه [دوره 14، شماره 51، 1398، صفحه 27-36]
 • اصلانی، سعید یش‌بینی مشکلات بین شخصی افراد بر اساس سبک‌های دلبستگی با توجه به نقش واسطه‌ای شفقت خود در زوجین شهر تهران [دوره 14، شماره 52، 1398، صفحه 37-46]
 • اطلس رودی، علی اثربخشی فعال‌سازی رفتاری گروهی بر دشواری در تنظیم هیجان و استحکام من افراد با اختلال افسردگی [دوره 14، شماره 54، 1398، صفحه 67-76]
 • اکبری زردخانه، سعید ساختارعاملی، روابط بین‌عاملی و اعتبار نسخه مقدماتی مقیاس سلامت روان‌شناختی نوجوان- فرم گزارش معلم [دوره 14، شماره 53، 1398، صفحه 67-76]
 • الهی، عادله نقش تجربه‌ی ترومای دوران کودکی، واکنش پذیری شناختی و درد ذهنی در اقدام کنندگان به خودکشی و افراد بهنجار [دوره 14، شماره 53، 1398، صفحه 77-89]
 • امیری مجد، مجتبی رابطه‌ی مولفه‌های فرانگرانی، نشخوار فکری و انعطاف پذیری ذهنی با علایم اختلال‌های طیف وسواس [دوره 14، شماره 52، 1398، صفحه 47-56]

ب

 • بافنده، حسن مقایسه فراحافظه در افراد دارای علایم اختلال‌های اضطرابی، افسردگی و وسواسی تصریح شده در DSM-5 [دوره 14، شماره 51، 1398، صفحه 57-66]
 • باقری، نسرین رابطه‌ی خودتنظیمی هیجانی و تاب‌آوری با سبک های مقابله با استرس در دانشجویان [دوره 14، شماره 52، 1398، صفحه 67-76]
 • بحرینی، ناهید مقایسه‌ی تنظیم هیجانی و خودآگاهی در نوجوانان عادی و بزهکار [دوره 14، شماره 52، 1398، صفحه 57-66]
 • برجعلی، احمد یش‌بینی مشکلات بین شخصی افراد بر اساس سبک‌های دلبستگی با توجه به نقش واسطه‌ای شفقت خود در زوجین شهر تهران [دوره 14، شماره 52، 1398، صفحه 37-46]
 • برجعلی، احمد تدوین برنامه آموزشی ارتقای کیفیت زندگی و تعیین اثربخشی آن بر تنظیم هیجان افراد مبتلا به اختلال وسواس فکری – عملی [دوره 14، شماره 53، 1398، صفحه 27-36]
 • برجعلی، احمد تدوین برنامه درمانی مبتنی بر الگوی پویشی تجربه‌ای و اثربخشی آن بر افزایش ابرازگری هیجانی در افراد مبتلا به افسردگی [دوره 14، شماره 54، 1398، صفحه 77-88]
 • بشارت، محمدعلی اختلال شخصیت وسواسی و کمالگرایی: بررسی مروری [دوره 14، شماره 51، 1398، صفحه 77-88]
 • بشرپور، سجاد نقش ادراک بیماری و ولع مصرف در پیش‌بینی انگیزش درمان افراد وابسته به مواد [دوره 14، شماره 52، 1398، صفحه 27-36]
 • بگیان کوله مرز، محمدجواد نقش تجربه‌ی ترومای دوران کودکی، واکنش پذیری شناختی و درد ذهنی در اقدام کنندگان به خودکشی و افراد بهنجار [دوره 14، شماره 53، 1398، صفحه 77-89]

پ

 • پرهیزگار، مصطفی اثربخشی شناخت رفتاردرمانگری یکپارچه شده با ذهن آگاهی، بر علایم درد، کیفیت زندگی مرتبط با سلامت، اضطراب و افسردگی بیماران دارای سندرم روده تحریک‌پذیر [دوره 14، شماره 54، 1398، صفحه 37-46]
 • پناغی، لیلی مقایسه‌ی بازشناسی هیجان‌های چهره‌ در کودکان دارای اختلال طیف اوتیسم و کودکان بهنجار [دوره 14، شماره 51، 1398، صفحه 37-46]
 • پورشریفی، حمید مقایسه‌ی بازشناسی هیجان‌های چهره‌ در کودکان دارای اختلال طیف اوتیسم و کودکان بهنجار [دوره 14، شماره 51، 1398، صفحه 37-46]

ت

 • توسلی، زهرا اثر بخشی آموزش فنون تنظیم هیجان بر کاهش استرس و افزایش تاب آوری دانشجویان [دوره 14، شماره 53، 1398، صفحه 7-16]

ث

 • ثابت، مهرداد رابطه‌ی خودتنظیمی هیجانی و تاب‌آوری با سبک های مقابله با استرس در دانشجویان [دوره 14، شماره 52، 1398، صفحه 67-76]

ج

 • جاهد، حسینعلی اختلال شخصیت وسواسی و کمالگرایی: بررسی مروری [دوره 14، شماره 51، 1398، صفحه 77-88]
 • جعفری، راهب مقایسه فراحافظه در افراد دارای علایم اختلال‌های اضطرابی، افسردگی و وسواسی تصریح شده در DSM-5 [دوره 14، شماره 51، 1398، صفحه 57-66]
 • جعفری فرد، سلیمان تدوین برنامه آموزشی ارتقای کیفیت زندگی و تعیین اثربخشی آن بر تنظیم هیجان افراد مبتلا به اختلال وسواس فکری – عملی [دوره 14، شماره 53، 1398، صفحه 27-36]
 • جلالت دانش، محسن ساختارعاملی، روابط بین‌عاملی و اعتبار نسخه مقدماتی مقیاس سلامت روان‌شناختی نوجوان- فرم گزارش معلم [دوره 14، شماره 53، 1398، صفحه 67-76]
 • جواهری کامل، عابدین تدوین برنامه درمانی مبتنی بر الگوی پویشی تجربه‌ای و اثربخشی آن بر افزایش ابرازگری هیجانی در افراد مبتلا به افسردگی [دوره 14، شماره 54، 1398، صفحه 77-88]

چ

 • چلبیانلو، غلامرضا نقش ابعاد مرضی شخصیت در پیش‌بینی چهارگانه‌های تاریک شخصیت [دوره 14، شماره 54، 1398، صفحه 57-66]

ح

 • حبیبی، رومینا اثربخشی فعال‌سازی رفتاری گروهی بر دشواری در تنظیم هیجان و استحکام من افراد با اختلال افسردگی [دوره 14، شماره 54، 1398، صفحه 67-76]
 • حسینی، سید حمزه اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر بدتنظیمی هیجانی و شفقت بر خود دانش‌آموزان خودآسیب رسان [دوره 14، شماره 53، 1398، صفحه 17-26]
 • حسینی، سیده اسماء اختلال شخصیت وسواسی و کمالگرایی: بررسی مروری [دوره 14، شماره 51، 1398، صفحه 77-88]
 • حسینی، کتایون نقش تمیزی ترومای کودکی و تحریف‌های شناختی در تبیین علایم بالینی اختلال وسواسی-جبری [دوره 14، شماره 54، 1398، صفحه 17-26]
 • حسن شاهی، محمد مهدی اثربخشی آموزش نوروفیدبک بر خط پایه الکتروانسفالوگرافی کمی و توجه مستمر کودکان نارسایی توجه/ بیش‌فعالی [دوره 14، شماره 53، 1398، صفحه 37-46]

خ

 • خانجانی، مهدی تدوین برنامه آموزشی ارتقای کیفیت زندگی و تعیین اثربخشی آن بر تنظیم هیجان افراد مبتلا به اختلال وسواس فکری – عملی [دوره 14، شماره 53، 1398، صفحه 27-36]
 • خسروی نیا، دیبا نقش ادراک بیماری و ولع مصرف در پیش‌بینی انگیزش درمان افراد وابسته به مواد [دوره 14، شماره 52، 1398، صفحه 27-36]

د

 • داوری، رحیم مدل ساختاری ویژگی های شخصیتی با میانجیگری معنویت در گرایش به خودکشی و سو مصرف مواد [دوره 14، شماره 51، 1398، صفحه 67-77]
 • دلگرم، هانیه رابطه‌ی خودتنظیمی هیجانی و تاب‌آوری با سبک های مقابله با استرس در دانشجویان [دوره 14، شماره 52، 1398، صفحه 67-76]

ر

 • ریحانی، مینا بررسی نقش میانجی سبک‌های دلبستگی در رابطه بین ابعاد نابهنجار شخصیت و یادگار‌خواهی [دوره 14، شماره 54، 1398، صفحه 7-16]
 • رنجگر، بایرامعلی اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیکی بر عزت نفس، تنظیم شناختی هیجان و رفتار خودجرحی غیرخودکشی در دختران نوجوان [دوره 14، شماره 54، 1398، صفحه 47-56]
 • رهبران، رضا اثربخشی درمان فعّالسازی رفتاری برکاهش نشخوارفکری و اختلال افسردگی در نوجوانان [دوره 14، شماره 52، 1398، صفحه 17-26]

ز

 • زنگانه، علی محمد ساختارعاملی، روابط بین‌عاملی و اعتبار نسخه مقدماتی مقیاس سلامت روان‌شناختی نوجوان- فرم گزارش معلم [دوره 14، شماره 53، 1398، صفحه 67-76]

س

 • سپهری شاملو، زهره اثربخشی طرحواره درمانی هیجانی گروهی بر کاهش پریشانی روان شناختی و دشواری تنظیم هیجان زنان مطلقه [دوره 14، شماره 51، 1398، صفحه 27-36]
 • سراج خرمی، ناصر اثربخشی شناخت رفتاردرمانگری یکپارچه شده با ذهن آگاهی، بر علایم درد، کیفیت زندگی مرتبط با سلامت، اضطراب و افسردگی بیماران دارای سندرم روده تحریک‌پذیر [دوره 14، شماره 54، 1398، صفحه 37-46]
 • سرافراز، مهدی رضا تنظیم هیجان در نوجوانان: نقش پیش بینی کننده کارکرد خانواده و دلبستگی [دوره 14، شماره 51، 1398، صفحه 1-16]
 • سلیمانی، اسماعیل نقش تمیزی ترومای کودکی و تحریف‌های شناختی در تبیین علایم بالینی اختلال وسواسی-جبری [دوره 14، شماره 54، 1398، صفحه 17-26]
 • سهرابی، فرامرز تدوین برنامه آموزشی ارتقای کیفیت زندگی و تعیین اثربخشی آن بر تنظیم هیجان افراد مبتلا به اختلال وسواس فکری – عملی [دوره 14، شماره 53، 1398، صفحه 27-36]
 • سهرابی، فرامرز تدوین برنامه درمانی مبتنی بر الگوی پویشی تجربه‌ای و اثربخشی آن بر افزایش ابرازگری هیجانی در افراد مبتلا به افسردگی [دوره 14، شماره 54، 1398، صفحه 77-88]

ش

 • شامکوئیان، لیلا اثر بخشی روان درمانی یکپارچه نگر بر عزت نفس زنان مبتلا به اسکلرودرمی (اسکلروز سیستمیک) [دوره 14، شماره 51، 1398، صفحه 47-56]
 • شاه محمدی، مهسا اثربخشی درمان فعّالسازی رفتاری برکاهش نشخوارفکری و اختلال افسردگی در نوجوانان [دوره 14، شماره 52، 1398، صفحه 17-26]
 • شاهورانی، سیدمحمد ساختارعاملی، روابط بین‌عاملی و اعتبار نسخه مقدماتی مقیاس سلامت روان‌شناختی نوجوان- فرم گزارش معلم [دوره 14، شماره 53، 1398، صفحه 67-76]
 • شیرزادی، امیررضا اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیکی بر عزت نفس، تنظیم شناختی هیجان و رفتار خودجرحی غیرخودکشی در دختران نوجوان [دوره 14، شماره 54، 1398، صفحه 47-56]

ص

 • صیدمرادی، کاوه اثر بخشی آموزش فنون تنظیم هیجان بر کاهش استرس و افزایش تاب آوری دانشجویان [دوره 14، شماره 53، 1398، صفحه 7-16]
 • صیرفی، محمدرضا اثر بخشی روان درمانی یکپارچه نگر بر عزت نفس زنان مبتلا به اسکلرودرمی (اسکلروز سیستمیک) [دوره 14، شماره 51، 1398، صفحه 47-56]

ط

 • طاهری فرد، مینا اثربخشی ذهن آگاهی مبتنی بر شناخت در اضطراب اجتماعی، تاب آوری و تنظیم هیجان زنان قربانی خشونت خانگی [دوره 14، شماره 51، 1398، صفحه 17-26]
 • طاهری فرد، مینا مقایسه سرشت عاطفی و هیجانی در بیماران مبتلا به اختلال شخصیت ضداجتماعی، مرزی و افراد بهنجار [دوره 14، شماره 53، 1398، صفحه 57-66]
 • طاهرى، افسانه مقایسه تجربه‌ی گسست، شفقت به خود و حمایت اجتماعی ادارک شده در افراد با رفتار خودکشانه و افراد عادی [دوره 14، شماره 54، 1398، صفحه 27-36]
 • طیموری فرد، سید عین الله ساختارعاملی، روابط بین‌عاملی و اعتبار نسخه مقدماتی مقیاس سلامت روان‌شناختی نوجوان- فرم گزارش معلم [دوره 14، شماره 53، 1398، صفحه 67-76]
 • طهماسبی گرمتانی، سیامک ساختارعاملی، روابط بین‌عاملی و اعتبار نسخه مقدماتی مقیاس سلامت روان‌شناختی نوجوان- فرم گزارش معلم [دوره 14، شماره 53، 1398، صفحه 67-76]

ع

 • عبدی، رضا بررسی نقش میانجی سبک‌های دلبستگی در رابطه بین ابعاد نابهنجار شخصیت و یادگار‌خواهی [دوره 14، شماره 54، 1398، صفحه 7-16]
 • عرفانی فر، فاطمه ساختارعاملی، روابط بین‌عاملی و اعتبار نسخه مقدماتی مقیاس سلامت روان‌شناختی نوجوان- فرم گزارش معلم [دوره 14، شماره 53، 1398، صفحه 67-76]
 • عسگری، محمد تدوین برنامه درمانی مبتنی بر الگوی پویشی تجربه‌ای و اثربخشی آن بر افزایش ابرازگری هیجانی در افراد مبتلا به افسردگی [دوره 14، شماره 54، 1398، صفحه 77-88]
 • عطادخت، اکبر نقش ادراک بیماری و ولع مصرف در پیش‌بینی انگیزش درمان افراد وابسته به مواد [دوره 14، شماره 52، 1398، صفحه 27-36]
 • علیخانی، زهرا رابطه‌ی مولفه‌های فرانگرانی، نشخوار فکری و انعطاف پذیری ذهنی با علایم اختلال‌های طیف وسواس [دوره 14، شماره 52، 1398، صفحه 47-56]
 • علمردانی صومعه، سجاد نقش ادراک بیماری و ولع مصرف در پیش‌بینی انگیزش درمان افراد وابسته به مواد [دوره 14، شماره 52، 1398، صفحه 27-36]

ف

 • فرخی، نورعلی تدوین برنامه آموزشی ارتقای کیفیت زندگی و تعیین اثربخشی آن بر تنظیم هیجان افراد مبتلا به اختلال وسواس فکری – عملی [دوره 14، شماره 53، 1398، صفحه 27-36]

ق

 • قائم پور، زینب تنظیم هیجان در نوجوانان: نقش پیش بینی کننده کارکرد خانواده و دلبستگی [دوره 14، شماره 51، 1398، صفحه 1-16]
 • قریشی، گیتی سهم مولفه‌های تیپ شخصیتی D (عاطفه منفی و بازداری اجتماعی) در ادراک از بیماری افراد مبتلا به سرطان [دوره 14، شماره 52، 1398، صفحه 77-86]

ک

 • کاکاوند، علیرضا اثر بخشی آموزش فنون تنظیم هیجان بر کاهش استرس و افزایش تاب آوری دانشجویان [دوره 14، شماره 53، 1398، صفحه 7-16]
 • کاوسی، هدی اثر بخشی روان درمانی یکپارچه نگر بر عزت نفس زنان مبتلا به اسکلرودرمی (اسکلروز سیستمیک) [دوره 14، شماره 51، 1398، صفحه 47-56]
 • کرمی، جهانگیر نقش تجربه‌ی ترومای دوران کودکی، واکنش پذیری شناختی و درد ذهنی در اقدام کنندگان به خودکشی و افراد بهنجار [دوره 14، شماره 53، 1398، صفحه 77-89]
 • کرمی، رعنا اثربخشی درمان فعّالسازی رفتاری برکاهش نشخوارفکری و اختلال افسردگی در نوجوانان [دوره 14، شماره 52، 1398، صفحه 17-26]

ل

 • لطقی کاشانی، فرح اثر بخشی روان درمانی یکپارچه نگر بر عزت نفس زنان مبتلا به اسکلرودرمی (اسکلروز سیستمیک) [دوره 14، شماره 51، 1398، صفحه 47-56]

م

 • متین پور، بهمن اثربخشی فعال‌سازی رفتاری گروهی بر دشواری در تنظیم هیجان و استحکام من افراد با اختلال افسردگی [دوره 14، شماره 54، 1398، صفحه 67-76]
 • مجتبایی، امیرمجتبی مقایسه تجربه‌ی گسست، شفقت به خود و حمایت اجتماعی ادارک شده در افراد با رفتار خودکشانه و افراد عادی [دوره 14، شماره 54، 1398، صفحه 27-36]
 • محققی، حسین پیش بینی گرایش به رفتارهای پرخطر براساس نشخوار خشم و ابرازگری هیجان [دوره 14، شماره 52، 1398، صفحه 7-16]
 • محمدی، حانیه اثربخشی طرحواره درمانی هیجانی گروهی بر کاهش پریشانی روان شناختی و دشواری تنظیم هیجان زنان مطلقه [دوره 14، شماره 51، 1398، صفحه 27-36]
 • مرادی منش، فردین اثربخشی شناخت رفتاردرمانگری یکپارچه شده با ذهن آگاهی، بر علایم درد، کیفیت زندگی مرتبط با سلامت، اضطراب و افسردگی بیماران دارای سندرم روده تحریک‌پذیر [دوره 14، شماره 54، 1398، صفحه 37-46]
 • مردانی، لطیفه سادات روابط ساختاری افکار ناکارآمد و نشخوار فکری با علایم اختلال خوردن با میانجیگری عملکرد اجتنابی [دوره 14، شماره 53، 1398، صفحه 47-56]
 • میرزائیان، بهرام اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر بدتنظیمی هیجانی و شفقت بر خود دانش‌آموزان خودآسیب رسان [دوره 14، شماره 53، 1398، صفحه 17-26]
 • میکائیلی، نیلوفر اثربخشی ذهن آگاهی مبتنی بر شناخت در اضطراب اجتماعی، تاب آوری و تنظیم هیجان زنان قربانی خشونت خانگی [دوره 14، شماره 51، 1398، صفحه 17-26]
 • ملکی، مصطفی پیش بینی گرایش به رفتارهای پرخطر براساس نشخوار خشم و ابرازگری هیجان [دوره 14، شماره 52، 1398، صفحه 7-16]
 • منصورکیایی، نادر ساختارعاملی، روابط بین‌عاملی و اعتبار نسخه مقدماتی مقیاس سلامت روان‌شناختی نوجوان- فرم گزارش معلم [دوره 14، شماره 53، 1398، صفحه 67-76]
 • مومنی، خدامراد نقش تجربه‌ی ترومای دوران کودکی، واکنش پذیری شناختی و درد ذهنی در اقدام کنندگان به خودکشی و افراد بهنجار [دوره 14، شماره 53، 1398، صفحه 77-89]

ن

 • نبی زاده، صفدر پیش بینی گرایش به رفتارهای پرخطر براساس نشخوار خشم و ابرازگری هیجان [دوره 14، شماره 52، 1398، صفحه 7-16]
 • نریمانی، محمد نقش ادراک بیماری و ولع مصرف در پیش‌بینی انگیزش درمان افراد وابسته به مواد [دوره 14، شماره 52، 1398، صفحه 27-36]
 • نیرومند، رقیه اثر بخشی آموزش فنون تنظیم هیجان بر کاهش استرس و افزایش تاب آوری دانشجویان [دوره 14، شماره 53، 1398، صفحه 7-16]
 • نعمت زاده، شهرام سهم مولفه‌های تیپ شخصیتی D (عاطفه منفی و بازداری اجتماعی) در ادراک از بیماری افراد مبتلا به سرطان [دوره 14، شماره 52، 1398، صفحه 77-86]
 • نفیسی، ناهید سهم مولفه‌های تیپ شخصیتی D (عاطفه منفی و بازداری اجتماعی) در ادراک از بیماری افراد مبتلا به سرطان [دوره 14، شماره 52، 1398، صفحه 77-86]

و

 • وزیری، آرش سهم مولفه‌های تیپ شخصیتی D (عاطفه منفی و بازداری اجتماعی) در ادراک از بیماری افراد مبتلا به سرطان [دوره 14، شماره 52، 1398، صفحه 77-86]

ی

 • یاس فرد، غزال اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیکی بر عزت نفس، تنظیم شناختی هیجان و رفتار خودجرحی غیرخودکشی در دختران نوجوان [دوره 14، شماره 54، 1398، صفحه 47-56]
 • یوسفی، رحیم مقایسه فراحافظه در افراد دارای علایم اختلال‌های اضطرابی، افسردگی و وسواسی تصریح شده در DSM-5 [دوره 14، شماره 51، 1398، صفحه 57-66]
 • یوسفی، رحیم نقش ابعاد مرضی شخصیت در پیش‌بینی چهارگانه‌های تاریک شخصیت [دوره 14، شماره 54، 1398، صفحه 57-66]
 • یوسفی، فریده اثربخشی آموزش نوروفیدبک بر خط پایه الکتروانسفالوگرافی کمی و توجه مستمر کودکان نارسایی توجه/ بیش‌فعالی [دوره 14، شماره 53، 1398، صفحه 37-46]