پیش بینی گرایش نوجوانان به اعتیاد براساس ویژگی های شخصیتی و شیوه های فرزندپروری به منظورارایه ی مدلی برای پیشگیری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دپارتمان روان شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، رودهن، ایران

چکیده

 
دوره ی  نوجوانی، دوره ی  مهمی است که با فرایند شکل­گیری هویت همراه است. قسمتی از این فرایند رشدی، خطرجویی است که به شکل رفتارهای جنسی ناسالم، مصرف الکل، سیگار و سایر مواد نشان داده می­شود. ویژگی­های شخصیتی و سبک­های فرزندپروری در دوران حساس نوجوانی می­تواند زمینه را برای گرایش به اعتیاد فراهم کند. هدف این پژوهش، ارایه ی  مدلی برای پیش­بینی گرایش نوجوانان به اعتیاد براساس ویژگی­های شخصیتی و سبک های فرزند پروری بود. بدین منظور طی یک پژوهش توصیفی از نوع همبستگی، 500 نفر از دانش­آموزان دبیرستان­های دخترانه و پسرانه ی  شهر قزوین به صورت تصادفی انتخاب و از نظر نگرش به اعتیاد، پنج عامل بزرگ شخصیت و سبک­های فرزندپروری مورد آزمون قرار گرفتند.  نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که بین روان­رنجورخویی، بازبودن به تجربه، وجدانی بودن و سبک­های فرزندپروری (سهل­گیر، مستبد و مقتدر) با نگرش به اعتیاد کلی دانش­آموزان رابطه ی  معنادار وجود دارد. طبق مدل به دست آمده، با افزایش نمره ی  افراد در این متغیرها، شانس مثبت شدن نگرش به مصرف مواد افزایش خواهد یافت. به نظر می رسد که ویژگی­های شخصیتی و سبک­های فرزندپروری  بانگرش به اعتیاد در دانش­آموزان دختر و پسر رابطه ی  معناداری دارند و می­توانند در پیشگیری ازگرایش به اعتیاد موثر باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Prediction of adolescence orientation to addiction, based on personality characteristics and parenting styles in order to present a model for prevention

نویسندگان [English]

  • Hamzeh Ganji
  • Maryam Rahnamaei
  • Hassan Pasha Sharifi
چکیده [English]

Adolescence, is a critical period which is always associated with the process of identity formation. Part of this growth process is seeking danger which is shown in the shape of unhealthy sexual behavior, alcohol, tobacco and other items. Personality characteristics and parenting styles in the critical period of adolescence can provide a context for an orientation to addiction. The purpose of this study was to present a model to predict the adolescent’s orientation to addiction based on personality characteristics and parenting style. For this purpose, in a descriptive study, 500 boys and girls high school students were randomly selected from Qazvin city. They were tested in terms of orientation towards addiction, five major factors of personality and parenting style. Results of regression analysis indicated that there is a significant difference among the mental-neuroticism, openness to experience, having conscientiousness and parenting styles (Permissive, autocratic, authoritative) with the attitude of students in relation to addiction. Considering the obtained model, with increased scores in these variables, the odds of a positive attitude to substance use will increase. It seems that personality traits and parenting styles have a significant difference with attitudes towards addiction in male and female students. They can be effective in preventing orientation towards addiction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Personality traits
  • parenting styles
  • attitudes toward addiction