پیش بینی سازگاری زناشویی بر اساس مثلث سازی و ساختار قدرت در خانواده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دپارتمان مشاوره خانواده، دانشگاه خوارزمی تهران. تهران، ایران

چکیده

ازدواج موفق و رضایتمندانه مستلزم سطح پایداری از سازگاری زوج هاست. سازگاری زناشویی دارای ابعاد مختلفی است که تحت تاثیر عوامل گوناگون قرار می گیرد. چگونگی ساختار قدرت در خانواده، نقش مهمی در رضایت زناشویی دارد. هرگاه زوجین قادر نباشند در مورد چگونگی توزیع قدرت به توافق برسند، سازگاری زناشویی تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. هدف پژوهش حاضر  پیش بینی سازگاری زناشویی توسط مثلث سازی و ساختار قدرت در خانواده بود. بدین منظور طی یک پژوهش توصیفی 220 نفر از معلمان زن متاهل مقطع  ابتدایی شهر کرج به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب و از نظر سازگاری زناشویی، ساختار قدرت در خانواده و مثلث سازی در خانواده مورد آزمون قرار گرفتند. تحلیل رگرسیون نشان داد که رابطه ی معناداری بین ساختار قدرت و مثلث سازی با سازگاری زناشویی وجود دارد. با توجه به یافته ها می توان گفت شکل ساختار قدرت خانواده و ناتوانی زوج ها برای حل تعارض رابطه ی زناشویی با ایجاد مثلث نقش مهمی در سازگاری زناشویی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Prediction of marital adjustment based on triangulation and structure of power in a family

نویسندگان [English]

  • Iman Khakpour
  • Ali Mohammad Nazari
  • kianoosh Zahra Kar
چکیده [English]

A satisfied and successful marriage requires the stability and compatibility of couples. Marital adjustment has different dimensions, which are influenced by various factors. The state of the structural power in the family has an important role in marital satisfaction. Whenever the spouses are unable to agree on the distribution of power, the marital adjustment will be affected. The present study aims to predict marital adjustment through triangulation and structural power in a family. For this purpose, in a descriptive study, 220 married female teachers were selected randomly from elementary schools of Karaj. Regression analysis indicated that there is a significant difference between the structural power and triangulation with marital adjustment. According to the findings, we can say that the formation of structural power in a family and the inability of couples to resolve marital conflict with the formation of triangulation have an important role in marital adjustment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • marital adjustment
  • triangulation
  • structural power of a family