نقش بهزیستی معنوی و راهبردهای مقابله ایی در رفتارهای پرخطر نوجوانان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دپارتمان روان شناسی بالینی، دانشگاه خوارزمی تهران، ایران

چکیده

وقوع رفتارهای پرخطر در چهار حوزه ی کلی، مصرف مواد، افسردگی و خودکشی، روابط جنسی پرخطر و پرخاشگری در بین نوجوانان و جوانان به یکی از مهم­ترین نگرانی­های جوامع بشری تبدیل شده است. هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش بهزیستی معنوی و راهبردهای مقابله ایی در رفتارهای پرخطر نوجوانان بود. بدین منظور طی یک پژوهش توصیفی از نوع همبستگی 278 نفر (142 دختر و 136 پسر) از دانش آموزان مقطع متوسطه شهر کرج با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه­ایی چند مرحله­ایی انتخاب و از نظر خطر پذیری، راهبردهای مقابله­ای و بهزیستی معنوی مورد ارزیابی قرار گرفتند. ضرایب همبستگی نمرات حاکی از آن بود که بین ابعاد بهزیستی مذهبی و وجودی و هر هفت مولفه رفتارهای پرخطر، همبستگی منفی معنادار وجود دارد. بُعد گریز/ اجتناب با مولفه­های دوستی با جنس مخالف و رابطه و رفتار جنسی رفتارهای پرخطر همبستگی مثبت و بُعد مسوولیت­پذیری با مولفه ی رانندگی خطرناک، رابطه ی منفی دارد. به نظر می رسد که هدف قرار دادن رشد معنویت و مقابله ی موثر به عنوان عوامل محافظ در برابر استرس و به حداقل رساندن مشکلات سلامت روان و مشکلات رفتاری می­توان به نوجوانان و جامعه کمک کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of spiritual well-being and coping strategies in risky behaviors of adolescents

نویسندگان [English]

  • Jafar Hassan
  • Reyhaneh Sheykhan
  • Akram Mahmoodzadeh
  • Masoome Nikroo
چکیده [English]

The occurrence of risky behaviors in four major areas of substance abuse, depression, suicide, high risk sexual relationship and aggression has become one of the most important concerns of human societies among adolescents and young people. The purpose of this study was to investigate the role of spiritual well-being and coping strategies in risky behaviors of adolescence. So, during a descriptive study, 278 patients (142 males and 136 females) of high school students were selected in Karaj city, using multi-stage cluster random sampling and they were investigated in terms of taking a risk, coping strategies, and spiritual well-being. The correlation coefficient of scores indicated that there is a significant negative correlation between the religious and existence well-being dimensions and each seven components of risky behaviors. Dimensions of self-control, problem solving wise, positive re -estimation and seeking social support had a significant negative correlation with all the seven components of risky behaviors in substance use. While this relationship is positive for confronting coping styles dimensions and avoidance. Escape / avoidance component with friendship with the opposite sex, relationships and sexual behavior in risky behaviors is positively correlated and taking responsibility is negatively correlated with dangerous driving component. It seems that the target is to place the spiritual growth and effective coping as a protective factors against stress, reducing mental health problems and behavioral problems which can help young people and the community.

کلیدواژه‌ها [English]

  • spiritual well-being
  • Coping strategies
  • risky behaviors