پیش‌بینی الگوهای ارتباطی زوج‌ها توسط سلامت معنوی و بهزیستی روان شناختی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دپارتمان مشاوره خانواده، دانشگاه خوارزمی تهران. تهران، ایران

چکیده

ارتباط زناشویی ناشاد، اغلب نتیجه الگوهای ارتباطی منفی است. یک رویکرد برای مطالعه ی رابطه ی زناشویی، تبیین الگوهای ارتباطی زوج‌ها از طریق جستجو برای یافتن مکانیسم‌ شکل‌گیری این الگوهاست. هدف پژوهش حاضر، پیش‌بینی الگوهای ارتباطی زناشویی توسط سلامت معنوی و بهزیستی روان شناختی بود. بدین منظور طی یک پژوهش توصیفی از نوع همبستگی،  361 نفر از معلمان زن مقطع ابتدایی شهر کرج به روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای انتخاب و از نظر الگوهای ارتباطی، سلامت معنوی و بهزیستی روان شناختی مورد آزمون قرار گرفتند. تحلیل رگرسیون چند متغیره نشان داد که بین سلامت معنوی و بهزیستی روان شناختی با الگوهای ارتباطی زوج‌ها رابطه ی معنادار وجود دارد. همچنین معلوم شد که سلامت معنوی و بهزیستی روان شناختی توان پیش‌بینی مثبت و معنادار الگوی ارتباطی سازنده متقابل را دارد و سلامت معنوی و بهزیستی روان شناختی از قدرت پیش‌بینی کنندگی منفی و معناداری برای الگوهای ارتباطی اجتنابی و توقع/کناره‌گیر برخوردار است. به نظر می رسد آگاهی زوج‌ها از تاتیر سلامت معنوی و بهزیستی روان شناختی، می تواند در افزایش ارتباطات سازنده ی متقابل و کاهش ارتباطات ناکارآمد بین زوج‌ها موثر باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prediction of couple’s communication patterns by spiritual health and psychological well-being

نویسندگان [English]

  • Mahmood Bahrami
  • Ali Mohammad Nazari
  • Kianoosh ZAhra kar
چکیده [English]

Unhappy marital relationship is often the result of negative communicational patterns. One approach to the study of marital communication is the explanation of couple’s communication patterns through the search for mechanisms of the formation of these patterns. The purpose of this study was to predict marital communication patterns by health spiritual and psychological well-being. For this purpose, in a descriptive study, 361 elementary female teacher were selected randomly from schools in Karaj. They were then chosen in cluster random sampling and were tested in terms of the communicational patterns, spiritual health and psychological well-being. Multiple regression analyzes indicated that there is a significant difference between the spiritual health, psychological wellbeing and couple’s communication patterns. It also became clear that the spiritual health and psychological well-being have the power to anticipate the positive and significant difference of mutual constructive communicational pattern. Spiritual health and psychological well-being have a significant and negative anticipating power for avoidant communicational patterns of avoidance and expectancy/withdrawal. It Seems couple’s awareness of the impact of their spiritual health and psychological well-being can increase mutual constructive communication and is effective in reducing inefficient communication between couples.

کلیدواژه‌ها [English]

  • communicational patterns
  • spiritual health
  • psychological well-being