تحلیل تمایزی نشخوارگری، نگرانی آسیب‌شناختی و راهبردهای نظم‌جویی شناختی هیجان بر اساس سطوح عاطفی مثبت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دپارتمان روان شناسی ، دانشگاه ارومیه. ارومیه. ایران

2 دپارتمان روان‌شناسی، مرکز تحقیقات علوم رفتاری بقیه اله. تهران. ایران

3 دپارتمان روان شناسی، دانشگاه ارومیه. ارومیه. ایران

چکیده

عاطفه، به خلق و احساسات ذهنی افراد اشاره دارد که به صورت عاطفه ی مثبت یا منفی تجربه می­شود. هدف پژوهش حاضر، بررسی میزان نگرانی آسیب­شناختی، نشخوارگری و همچنین راهبردهای نظم­جویی شناختی هیجان در سطوح عاطفی مثبت و منفی بود. بدین منظور، ابتدا 287 نفر از دانشجویان پسر و دختر دانشگاه ارومیه از طریق نمونه­گیری خوشه­ای چند مرحله­ای از دانشکده­های مختلف انتخاب شدند و پس از تحلیل نتایج اولیه تعداد 74 نفر از آنان بر اساس نمرات انتهایی توزیع (Z استاندارد) در مقیاس عاطفه ی مثبت و منفی جدا شدند و درنهایت به منظور آزمون فرضیه­های پژوهش، شرکت­کنندگان جهت سنجش نگرانی آسیب­شناختی، نشخوارگری و راهبردهای نظم­جویی شناختی هیجان مورد مطالعه قرار گرفتند. داده­ها پس از جمع­آوری با استفاده از آزمون تحلیل واریانس چند متغیره واریانس تک متغیره و آزمون­های تعقیبی تحلیل شدند. نتایج نشان داد که نگرانی آسیب­شناختی و نشخوارگری با سطوح عاطفه ی منفی بالا و عاطفه ی مثبت پایین مرتبط هستند، از سویی نتایج نشان داد که افراد با عاطفه ی منفی بالا (HNA) در راهبردهای تنظیم هیجانی منفی نمرات بالا­تری داشتند و گروه عاطفه ی مثبت بالا (HPA) در راهبردهای تنظیم هیجانی مثبت نمرات بالا­تری به دست آوردند. به نظر می­رسد ابعاد عاطفه ی مثبت و منفی از طریق میانجی­گری نگرانی آسیب­شناختی، نشخوارگری و همچنین راهبردهای نظم­جویی شناختی هیجان به عوامل مستعد کننده ی آسیب­شناسی روانیهستند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Discriminant analysis of rumination, pathological anxiety and cognitive emotional regulation strategies based on positive and negative affectivity levels

نویسندگان [English]

  • Sohrab Amiri 1
  • Esfandiyar Azad 2
  • Marzeye Nasiri 3
  • Mahsa Ghasemi GHeshlagh 3
چکیده [English]

Affectivity refers to the individuals’ mood and states of mind that is experienced as  positive or negative emotions. The aim of this study was to examine the pathological anxiety, rumination, and cognitive emotional regulation strategies within the positive and negative affectivity levels. For this purpose, 287 male and female students of Urmieh University were selected through multistage cluster sampling method. Following initial analysis of the results, 74 of the subjects were designated based on the end distribution of scores (Z standard) on a scale of positive and negative affectivity. Lastly, to test the hypothesis of the study, participants were evaluated for pathological anxiety, rumination and cognitive emotional regulation strategies. The data were analyzed using uni-variate and multivariate variance and follow-up tests. The results showed that pathological anxiety and rumination are related with high levels of negative affectivity and low level of positive affectivity. Further, the results indicated that individuals with high negative affectivity (HNA) had higher scores in negative emotional regulation strategies and subjects with high positive affectivity (HPA) obtained higher scores in positive emotional regulation strategies. It seems that the positive and negative aspects of emotions are the predisposing factors of psychopathology through the mediation of pathological anxiety, rumination and cognitive emotional regulation strategies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • anxiety
  • rumination
  • positive and negative affectivity
  • emotional regulation