رابطه ی رضایت زناشویی و رضایت جنسی با سلامت روان زوجین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دپارتمان روان شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، اهواز، ایران

چکیده

رضایت زناشویی، یک جنبه ی بسیار مهم در رابطه زوجین است و نقش مهمی در سلامت روان- شناختی زوجین ایفا می کند. سلامت روان شناختی همسران نیز می تواند تحت تاثیر مولفه های مهمی چون رضایت زناشویی و رضایت جنسی قرار گیرد. هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه ی رضایت زناشویی و رضایت جنسی با سلامت روان زوجین بود. بدین منظور، طی یک پژوهش توصیفی از نوع همبستگی، 220 زوج به شیوه ی نمونه گیری در دسترس انتخاب و از نظر رضایت زناشویی، رضایت جنسی و سلامت روان مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که رضایت زناشویی و رضایت جنسی با سلامت روان زوج ها در دوره های سنی 20 تا 30 سال، 31 تا 40 سال، 41 تا 50 سال ارتباط مثبت و معنادار دارد. همچنین رضایت زناشویی و رضایت جنسی می توانند 57 درصد از واریانس سلامت روان را در دوره ی سنی 20 تا 30 سال پیش بینی کند. در واقع، رضایت زناشویی می تواند 38 درصد از واریانس سلامت روان در دوره ی سنی 31 تا 40 سال و 44 درصد از واریانس سلامت روان در دوره ی سنی 41 تا 50 سال را پیش بینی کند. نتایج تحقیق حاضر، نشانگر اهمیت ارتباط مثبت و معنادار بین رضایت مندی زناشویی و رضایت مندی جنسی با سلامت روان شناحتی زوجها است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relationship between marital satisfaction and sexual satisfaction with couple mental health

نویسندگان [English]

  • Fakhri Talayizadeh
  • Saeid Bakhtiyarpour
چکیده [English]

Marital satisfaction is a very important aspect in a couple relations and plays an important role in their psychological health. On the other hand, the couple’s psychological health can be affected by factors such as marital and sexual satisfaction. The purpose of this study is to investigate the relationship between marital and sexual satisfaction with mental health among married couples. Therefore, in a descriptive and correlational study, 220 couples were selected through availability sampling method and evaluated for marital satisfaction, sexual satisfaction, and mental health. Regression analysis showed that marital satisfaction and sexual satisfaction have a significant and positive relation to psychological health among the group ranges of 20 to 30, 31 to 40, and 41 to 50. Furthermore, marital satisfaction and sexual satisfaction could predict 57% of the variance in mental health in the age period of 20 to 30 years. In fact, marital satisfaction could predict %38 and %44 of the variance in mental health for the age periods of 31 to 40 years and 41 to 50 years respectively. The results indicate the importance of a positive and significant relationship between marital and sexual satisfaction with mental health among the married couples.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mental Health
  • sexual satisfaction
  • marital satisfaction
  • married couples