تبیین تنوع‌طلبی جنسی بر اساس طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه سبک‌های فرزند‌پروری و خلق و خو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دپارتمان روان شناسی خانواده، موسسه ی آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) قم. قم، ایران

2 دپارتمان روان شناسی، دانشگاه خوارزمی تهران. تهران، ایران

چکیده

تنوع‌طلبی جنسی، نوعی رفتار جنسی است که با میزان اشتغال ذهنی به روابط جنسی متعدد و حیطه ی رفتاری آن با میزان تلاش فرد برای برقراری رابطه ی جنسی با افراد جدید، یا به اشکال متفاوت مشخص می‌شود. هدف پژوهش حاضر، ارایه ی مدل ساختاری برای تبیین تنوع‌طلبی جنسی بر اساس طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه، سبک‌های فرزندپروری و خلق و خو بود. بدین منظور، 422 مرد متاهل از جامعه ی طلاب و دانشجویان قم به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب و از نظر تنوع‌طلبی جنسی، سرشت و منش، طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه و سبک‌های فرزندپروی مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج تحلیل عاملی اکتشافی، تاییدی و مدل‌یابی معادلات ساختاری نشان داد که طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه (43 درصد)، سبک‌های فرزندپروری پدر به صورت مستقیم (32 درصد) و به صورت غیرمستقیم (9 درصد) تنوع‌طلبی جنسی را تبیین می کنند. سبک‌های فرزندپروری مادر و خلق و خو   به صورت غیرمستقیم (به ترتیب 13 درصد و 19 درصد) و به واسطه ی طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه‌ تنوع‌طلبی جنسی را تبیین کردند. در مجموع به نظر می رسد که طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه نقش مهمی در تبیین تنوع‌طلبی جنسی ایفا می‌کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Sexual variety seeking based on early maladaptive schemas, parenting styles and moods

نویسندگان [English]

  • Hussein Rezaeian Bilondī 1
  • Nader Monirpour 1
  • Hamid Reza Hasanabadi 2
چکیده [English]

Sexual variety seeking is a sexual behavior that is characterized by the preoccupation with multiple sexual relationships and, in behavioral domains with the attempt to establish sexual relationships with new people and in different forms. The aim of this study is to provide a structural model to explain the sexual variety seeking based on early maladaptive schemas, parenting styles and moods. In this study, 422 married men from the community of theologians and students of Qom were selected through random sampling method and tested for sexual variety seeking, temperament, early maladaptive schemas, and parenting styles. The results of exploratory, confirmatory and modeling factor analysis of structural equation indicated that early maladaptive schemas (43 percent), paternal parenting styles directly (32%) and indirectly (9%) account for sexual variety seeking. Maternal parenting styles and moods indirectly (respectively 13% and 19%) and through the early maladaptive schemas explain sexual variety seeking. In general, it seems that early maladaptive schemas play an important role in explaining sexual variety seeking.

کلیدواژه‌ها [English]

  • sexual variety seeking
  • early maladaptive schemas
  • parenting styles