تاکتیک های حل تعارض در انواع سبک های دلبستگی زوجین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دپارتمان روان شناسی بالینی، دانشگاه شهید بهشتی تهران، تهران، ایران

چکیده

گرچه تعارض یک پدیده ی جهان شمول است، با این حال راه هایی که از طریق آن زوجین تعارض های خویش را مدیریت می کنند تا حدود زیادی متفاوت است. یکی از پارادایم هایی که برای تبیین تعارض و خشونت خانگی به کار می رود، نظریه ی دلبستگی است. هدف پژوهش حاضر، بررسی تفاوت افراد دارای سبک­های مختلف دلبستگی در تاکتیک­های حل تعارض بود. بدین منظور، طی یک مطالعه­ی مقطعی از بین زوجین ساکن شهر تهران،  265 نفر (140 زن و 125 مرد)  به روش  نمونه­گیری در دسترس انتخاب و از نظر تاکتیک­های حل تعارض، سبک­های دلبستگی و تجارب مربوط به روابط نزدیک مورد آزمون قرار گرفتند. یافته­ها حاکی از تفاوت­ افراد با سبک دلبستگی ایمن و ناایمن در تاکتیک­های حل تعارض و تفاوت افراد با سبک دلبستگی اجتنابی و اضطرابی در زیرمقیاس­ خشونت روان­شناختی بود. همچنین معلوم شد افراد با سبک دلبستگی ایمن نسبت به افراد با سبک دلبستگی ناایمن و افراد اجتنابی،  نسبت به اضطرابی­ها، در حل تعارض عملکرد نامناسب­تری دارند. این نتایج، رابطه­ی ابعاد اجتناب و اضطراب با تاکتیک­های حل تعارض را مورد تایید قرار داد.  بنابراین با توجه به یافته­های مطالعه­ی حاضر می­توان گفت که کیفیت پیوندهای دلبستگی می تواند الگوی رفتارهای تعارضی زناشویی را تعیین کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The conflict resolution tactics in various attachment styles of couples

نویسندگان [English]

  • Gheisar Maleki
  • Abbas Zabih ZAdeh
  • Leyli Panaghi
  • Mana Rashidi
  • Mohboobe Bagheri
چکیده [English]

Although conflict is a universal phenomenon, yet the ways in which couples can manage their conflicts is largely different. One of paradigm that has been used to explain conflict and domestic violence is the attachment theory. This study aimed to examine individual’s differences with various attachment styles on conflict resolution tactics. So, during a cross-sectional study of couples in Tehran, 265 patients (140 females and 125 males) were selected from available samples. They were tested in terms of conflict resolution, attachment styles and related experiences of close relationships. Results indicated the differences in the individuals with secure attachment and insecure attachment style were in the techniques of resolving conflicts and the differences of individuals with avoidant attachment and anxious style was at the subscale of mental-cognition violence. Also, it turned out that individuals with a secure attachment style compared to those with insecure attachment styles and avoidant individuals, compared to the anxiety types, have inappropriate functioning in conflict resolution. These results, approves the relation of avoidance and anxiety dimensions with conflict resolution tactics. Thus, according to the findings of this study it can be said that the quality of attachment relationships can determine the pattern of marital conflict behaviors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • conflict resolution tactics
  • Marital violence
  • attachment