پیش‌بینی الگوهای شخصیت خوشه ی«ب» براساس هیجان‌خواهی و سیستم‌های مغزی- رفتاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

شخصیت را می توان نمایه ی خاص الگوهای نسبتا ثابت پاسخ رفتاری آشکار در زندگی عادی تعریف کرد. سه خوشه ی کلی از اختلالهای شخصیت بر اساس ویژگی های مشترک یا بارز این اختلالهای معرفی شده است. ویژگی اختلالهای خوشه ی «ب»رفتارهای نمایشی، هیجانی یا نامنظم است. هدف پژوهش حاضر، پیش­بینی الگوهای شخصیت خوشه ی «ب»بر اساس هیجان­خواهی و سیستم­های مغزی- رفتاری بود. بدین منظور، طی یک مطالعه ی توصیفی- همبستگی، 350 نفر از دانشجویان دانشگاه تبریز  به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و از نظر اختلالهای شخصیت هیجان­خواهی و فعال سازی رفتاری مورد آزمون قرار گرفتند. تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد که هیجان­خواهی، پیش­بینی کننده ی مثبت و معنا­دار شخصیت خودشیفته و نمایشی است. سیستم بازداری رفتاری، پیش­بینی کننده ی مثبت و معنا­دار شخصیت مرزی و پیش بینی­کننده ی منفی و معنا­دار شخصیت خودشیفته است. همچنین، تحلیل نتایج نشان داد که سیستم فعال­ساز رفتاری   می­تواند همه الگوهای شخصیت خوشه «ب» را پیش­بینی کند. بنابراین به نظر می رسد هیجان­خواهی و سیستم­های مغزی - رفتاری با الگوهای شخصیت خوشه «ب» رابطه دارند و می­توانند الگوهای شخصیت خوشه «ب» را پیش­بینی کنند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prediction of Cluster-B Personality Models Based on Sensation-Seeking and Brain-Behavioral Systems

چکیده [English]

Personality can be defined as relatively fixed models of explicit behavioral responses in regular life. Three clusters of personality disorder have been introduced based on common and explicit features. The features of type-B cluster disorders are regarded as dramatic, emotional or irregular behaviors. The research purpose is to predict cluster-B personality models based on sensation-seeking and brain-behavioral systems. Therefore, in a descriptive-correlational study, a sample of 350 university students was selected through convenience sampling and tested by personality disorders, sensation seeking and behavioral activation. Results of multivariate regression analysis indicated that, sensation-seeking was a significant and positive predictor of narcissistic personality. Results also indicated that behavioral activation system can predict all the personality models of cluster-B. Moreover, it seems that sensation-seeking and brain-behavioral systems are correlated to personality models and can predict the personality models of cluster B.

کلیدواژه‌ها [English]

  • sensation seeking
  • Brain-Behavioral Systems
  • personality disorder