توجه به محرک‌های مرتبط و غیر مرتبط خنثی در خلق افسرده ی القایی: آزمون فرضیه ی توجه ی نامتمرکز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دپارتمان روان شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحداهواز، اهواز، ایران

2 دپارتمان روان شناسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران،

چکیده

خلق افسرده،  به گونه‌های مختلف فرایندهای شناختی اعم از تفکر پیچیده، حل مساله، حافظه، خلاقیت و به ویژه توجه و رمز گردانی اطلاعات را تحت تاثیر قرار می‌دهد. هدف پژوهش حاضر، مقایسه­ی نحوه ی اختصاص توجه به محرک‌های مرتبط و نامرتبط خنثی در خلق افسرده‌ی القایی و غیر افسرده بود. بدین منظور، طی یک پژوهش مقایسه ای با مداخلات آزمایشی، 89 نفر، از دانشجویان غیر افسرده­ی دانشگاه آزاد اسلامی اهواز و دانشجویان کارشناسی رشته ی روان شناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان طی یک غربالگری انتخاب  و  به صورت تصادفی در دو گروه کاربندی شدند. یکی از گروهها مورد القای افسردگی قرار گرفت و  توجه متمرکز افراد با استفاده از تکلیف بازشناسی الگوهای مکعب ها و توجه نامتمرکز اندازه گیری شد. تحلیل واریانس نمرات نشان داد که در اختصاص توجه به محرک‌های مرتبط، تفاوت معناداری بین گروهها وجود ندارد اما،  میزان توجه به محرک‌های نامرتبط در افراد گروه افسرده- القایی بیشتر از گروه غیر افسرده بود. یافته‌ها نشان می دهد که شیوه ی توجه نامتمرکز علاوه بر خلق افسرده در شرایط با خلق افسرده القایی نیز وجود دارد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Attention to related or unrelated neutral stimuli in induced depressed mood, decentralized attention in hypothesis testing

نویسندگان [English]

  • Vahideh Fazilatpour 1
  • Masood Fazilatpour 2
  • parvin Ehteshamzadeh 1
چکیده [English]

Depressed mood, effects cognitive processes such as complex thinking, problem solving, memory, creativity and especially attention and information encodingin different ways. The purpose of this study was to compare how to allocate attention to relevant and irrelevant neutral stimuli in induced depressed mood and non-depressed mood. For this purpose, in a comparative study of experimental interventions, 89 cases of non-depressed students of Ahvaz Islamic Azad University, and undergraduate students of Kerman Shahid Bahonar University of psychology were selected through screening and were assigned in to two groups, randomly. One of the group underwent induced depression and the focused attention of individuals was measured on the use of the task of cube pattern recognition and decentralized attention. Analysis of variance of scores indicated that in allocating attention to relevant stimuli, there was no significant difference between groups. However, attention to irrelevant stimuli on individuals of induced depression was more than non-depressed subjects. Results indicate that the decentralized mode of attention in addition to depressed mood exists in induced depressed mood as well.

کلیدواژه‌ها [English]

  • depressed mood induction
  • decentralized attention
  • focused attention