مقایسه ی نیمرخ روانی، رضایت از زندگی و راهبردهای مقابله¬ای در همسران شهدا، جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه و آزادگان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دپارتمان روان شناسی، دانشگاه آزادسلامی واحد علوم و تحقیقات شاهرود، شاهرود، ایران

2 دپارتمان روان‏شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر گز، بندرگز، ایران

چکیده

جنگ به عنوان یک عامل فشار روانی شدید، پیامدهای گسترده­ی فردی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دارد که در گستره­ی نسل­های متمادی تاثیرات چشمگیری بر روابط اعضای یک جامعه می­گذارد.  هدف پژوهش حاضر، بررسی نیمرخ روانی، رضایت از زندگی و شیوه­های مقابله در همسران رزمندگان مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه بود. بدین منظور، طی یک پژوهش مقایسه ای پس رویدادی، 344 نفر به روش نمونه­گیری خوشه­ای تصادفی از بین همسران جانبازان اعصاب و روان، آزادگان و شاهد جنگ تحمیلی استان تهران انتخاب و از نظر نشانگان اختلال روانی، پاسخ‏های مقابله ای و رضایت زندگی مورد آزمون قرار گرفتند. تحلیل واریانس چند متغیره نشان داد که ­آزمودنی­ها در اکثر خرده­مقیاس­ها نشانه­های بیمارگون دارند اما، بین نیمرخ روانی همسران شاهد، آزاده و جانباز تفاوت معناداری مشاهده نشد. یافته ها نشان داد که راهکارهای مقابله‌ای همسران شاهد، آزاده و جانباز تفاوت معناداری دارد و به نظر می رسد همسران جانباز، آزاده و شاهد در راهکارهای مقابله­ای متفاوتند این در حالی است که استفاده ی مداوم از شیوه­های مقابله ای هیجان­مدار در روابط و مسایل زناشویی، می­تواند بهداشت روانی افراد را با مشکل مواجه کند.   

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of the psychological profile, life satisfaction and coping strategies in spouses of martyrs ,war veterans with posttraumatic stress disorder and Prisoners of war

نویسندگان [English]

  • Abolghasem Sadeghi 1
  • Mohsen Jadidi 2
  • Mohammad Mehdi Shamsaei 2
چکیده [English]

War as a factor of intense psychological pressure, has wide individual, economic, social and cultural outcomes, which in the range of the generations might have a significant impact on relations between members of a society. This study aimed to investigate the psychological profile, life satisfaction and coping skills in spouses of warriors having post-traumatic stress disorder. For this purpose, in a comparative retrospective study, 344 patients were selected in a randomized cluster sampling method among the spouses of Psychiatry veterans, prisoners of war and martyrs of procrustean war of Tehran Province. They were tested in terms of symptoms of mental disorder, coping responses, and life satisfaction. . Multivariate analysis of variance indicated that the subjects have signs of pathologies in majority of sub-scales but no significance was shown in the psychological profile of spouse of martyrs, prisoners of war and veterans. Results indicated that coping strategies of spouses of martyrs, prisoners of war and veterans have significant difference. It seems that the spouses of martyrs, veterans and prisoners of war are different in their coping strategies. However, the continuous use of emotion-focused coping strategies in the relationship and marital issues, can expose an individual's mental health with difficulties.

کلیدواژه‌ها [English]

  • psychological profile
  • Life satisfaction
  • coping style