بررسی نقش اضطراب صفت بر بازشناسی حالات هیجانی در چهره

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

یافته ها، حاکی از آن است که افراد با اضطراب صفت بالا، در شناسایی چهره های عصبانی نسبت به چهره های شاد یا خنثی در مقایسه با افراد با اضطراب صفت پایین سریع تر عمل می کنند. همچنین زمان  توجه انتخابی و سوگیری بازشناسی درباره ی محرک ترسناک و تهدید آمیز می تواند منجر به ماندگاری و افزایش اضطراب شود. هدف پژوهش حاضر ، بررسی نقش اضطراب صفت بر بازشناسی حالات هیجانی در چهره  بود. بدین منظور، طی یک پژوهش مقایسه ای، 20 نفر با اضطراب صفت بالا و 20 نفر با اضطرب صفت پایین (13 مرد و 27 زن) انتخاب و از نظر  بازشناسی هیجان در تصاویر هیجانی مورد ارزیابی قرار گرفتند. تحلیل واریانس نمرات، میزان بازشناسی هیجان هفتگانه (ترس، خشم، غم، شادی، تعجب، تنفر، خنثی) در دوگروه نشان داد که به غیر از هیجان تنفر، تفاوتی در تشخیص این هیجانات بین دو گروه وجود ندارد و به نظر می رسد اضطراب صفت یک ویژگی شخصیتی است که فراوانی و شدت واکنش هیجانی شخص نسبت به فشار را منعکس می کند و در واقع این اضطراب صفت خصیصه ای خود فرد است و ربطی به ویژگی های موقعیت که شخص با آن روبروست ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examining the role of trait anxiety in the recognition of emotional expressions on faces

چکیده [English]

The findings suggests that individuals with high trait anxiety in the recognition of angry faces compared to happy or neutral faces act faster in Comparison with individuals with low trait anxiety. Also, the time of selective attention and bias of recognition about the scary and intimidating stimulus can lead to durability and increased anxiety. The present study examines the role of trait anxiety in the recognition of emotional expressions on the face. For this purpose, in a comparative study, 20 subjects with high trait anxiety and 20 with low trait anxiety (13 males and 27 females) were selected. They were evaluated in terms of the recognition of emotion in emotional images. The analysis of variance scores, the rate of seven emotion recognition (fear, anger, sadness, happiness, surprise, disgust, neutral) in both groups indicated that apart from the excitement and hatred, there is no difference in the recognition of emotions between the two groups. It seems that the trait anxiety is a personality characteristic that reflects the frequency and intensity of the emotional response to pressure. In fact, this trait anxiety is a characteristic of the person and is not related to the property of situation which a person is faced with.

کلیدواژه‌ها [English]

  • emotion recognition
  • trait anxiety