اثر بخشی مداخله ی گروهی بخشش بر سلامت ذهنی و کنترل خشم زندانیان با جرم نزاع دسته جمعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دپارتمان روان شناسی، دانشگاه پیام نور یاسوج، یاسوج، ایران

2 دپارتمان روان شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات مرودشت، فارس، ایران

3 دپارتمان روان شناسی، دانشگاه علوم پزشکی یاسوج، یاسوج، ایران

4 دپارتمان روان شناسی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران

چکیده

روان شناسی مثبت (آموزش بخشش)، می تواند باعث افزایش سلامت ذهنی و کنترل خشم افراد شود. هدف پژوهش حاضر، تعیین اثربخشی آموزش بخشش بر میزان سلامت ذهنی و کنترل خشم زندانیان با جرم نزاع های دسته جمعی در زندان مرکزی یاسوج بود. بدین منظور، 90 مددجو به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه (60 نفر آزمایش با پیش آزمون و بدون پیش آزمون و 30 نفر گواه)  کاربندی شدند. گروه های آزمایش در 7 جلسه ی هفتگی و هر جلسه به مدت 90 دقیقه تحت آموزش بخشش قرار گرفتند اما، گروه گواه هیچ آموزشی دریافت نکرد. افراد در دو مرحله پیش‌‌آزمون و پس‌آزمون  از نظر پرخاشگری و  سلامت ذهن  مورد ارزیابی قرار گرفتند. تحلیل کوواریانس یافته ها نشان داد که میانگین نمرات سلامت ذهنی گروه آزمایش نسبت به گروه گواه در مرحله پس‌آزمون افزایش و میانگین نمرات کنترل خشم در گروه آزمایش نسبت به گروه گواه در مرحله پس‌آزمون، کاهش معناداری پیدا کرده است.  به نظر می رسد که با آموزش بخشش و مولفه های آن، از یک سو می توان از ورود بخش زیادی از افراد به زندان ها کاست و از سوی دیگر به بهبود سلامت ذهنی و مدیریت خشم در آنها به ویژه در زمان حضور در زندان کمک کرد؛  چیزی که در امر زندانبانی برای کارکنان و مدیران زندانها امری لازم و ضروری است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of group intervention of forgiveness on mental health and anger control Prisoners with a crime of mass fight

نویسندگان [English]

  • Sajjad Yarian 1
  • Seyyed Rohollah Mahmoodi Moghadam 2
  • Shirali Kharamin 3
  • Fariborz Nikdel 4
چکیده [English]

Positive psychology (forgiveness training), can cause an increase in mental health and anger control. The purpose of this study was to teach forgiveness on mental health and anger control of inmates with mass fight crime in central prison of Yasooje. Therefore, 90 patients were randomly assigned to experiment and control groups (60 patients with pre-test and post-test and 30 control). The Experiment group was taught forgiveness in 7weekly sessions, each session lasting 90 minutes, but the control group underwent no training. People were evaluated in both pre and post-tests in terms of aggression and mental health. The data variance analysis indicated that the means cores of mental health in experimental group compared to the control group has increased at post-test stage. The mean scores for anger control as compared to the control group at post-test, was found to have a significant reduction. It seems that teaching forgiveness and its components, on one hand can reduce large part of people going to prison and on the other hand it helps to improve the mental health and anger control, especially while they are in prison; what seems to be necessary for the prison guards, staff and managers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Forgiveness
  • Mental Health
  • anger control
  • prisoner
  • crime
  • mass fight