بررسی انواع بدرفتاری در دوران کودکی با بخشش خانواده اصلی و خانواده فعلی در افراد متاهل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دپارتمان روان شناسی و مشاوره، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران

2 دپارتمان روان شناسی، دانشگاه اراک، اراک، ایران

3 دپارتمان روان شناسی و مشاوره، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خمین، خمین، ایران

چکیده

هر نوع کوتاهی و غفلت یا ارتکاب به هر عملی که بهداشت و سلامت جسمانی و روانی کودک را به مخاطره اندازد و خدشه ای بر آن وارد کند، کودک آزاری قلمداد می‌شود. سو رفتار و مسامحه در مورد کودک با طیف وسیعی از مشکلات هیجانی و نشانه‌های روان‌پزشکی همراه است و به نظر می رسدکه تجربه ی انواع بدرفتاری در دوران کودکی می تواند در میزان بخشش فرد در بزرگسالی موثرباشد. هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه ی انواع بد رفتاری در دوران کودکی و میزان بخشش آنها در بزرگسالی بود. بدین منظور، 337 نفر به صورت در دسترس انتخاب و از نظر کودک آزاری و بخشش در خانواده مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد که بیشترین میزان بدرفتاری گزارش شده مربوط به آزار عاطفی و کمترین آزار مربوط به آزار جسمی است. همچنین نتایج حاکی از وجود رابطه ی منفی و معنادار بین تجربه انواع بدرفتاری در دوران کودکی با بخشش بود. نتایج پژوهش نشان داد که آزار جنسی، آزار جسمی، آزار عاطفی و غفلت، قادر به پیش بینی میزان بخشش در بزرگسالی است. همچنین بین آزاردیدگی در زن و مرد تفاوت معناداری به دست آمد اما در میزان بخشش تفاوت معناداری دیده نشد. این مطالعه نشان داد که تجربه ی انواع بدرفتاری در دوران کودکی می تواند در میزان بخشش فرد در بزرگسالی تاثیر اساسی داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Childhood abuse and the amount of forgivenessin married individuals

نویسندگان [English]

  • Mehdi Rostami 1
  • Mansor Abdi 2
  • Hasan Heidari 3
چکیده [English]

Any failure, neglect, or committing any act that would endanger the child's physical and mental health and inflict damage on it, is considered as a child abuse. Abuse and neglect are accompanied with a range of emotional and psychiatric problems. It seems that the experience of maltreatment types during childhood can be effective on the amount of forgiveness in adulthood. The aim of this study was to investigate the relationship between types of childhood abuse and their amount of forgiveness in adulthood. For this purpose, 337 cases were selected from available samples and they were examined in terms of child abuse and amount of forgiveness. The result of multiple regression analysis indicated that the highest rate of abuse being reported was emotional abuse, and the least was physical abuse. The results indicated a significant negative correlation between the types of abuse experienced in childhood along with forgiveness. Research results indicated that sexual abuse, physical abuse, emotional abuse and neglect are able to predict the amount of the forgiveness in adulthood. There was a significant difference between abuse in men and women, but there was no significant difference in the amount of forgiveness. This study indicated that the experience of childhood abuse types can have major impact on adulthood's forgiveness

کلیدواژه‌ها [English]

  • abuse
  • Forgiveness