رابطه ی سلامت خانواده ی اصلی با صمیمیت زناشویی: بررسی نقش واسطه ای سبک های حل تعارض سازنده و غیر سازنده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دپارتمان مشاوره ی خانواده، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

2 دپارتمان روان شناسی بالینی، دانشگاه علوم و تحقیقات واحد یاسوج، یاسوج، ایران

چکیده

دخالت یا اعمال نفوذ خانواده های اصلی که غالبا به صورت پنهان و در پوششهای مختلف عرضه می شود، می تواند یکی از زیر بناهای جدی تعارضات زناشویی، از شروع تا پایان هر ازدواجی باشد. هدف پژوهش حاضر، ارزیابی اثرات مستقیم و غیر مستقیم سلامت خانواده ی اصلی از طریق نقش واسطه ای سبک حل تعارض سازنده و غیر سازنده بر صمیمیت زناشویی بود. بدین منظور، طی یک پژوهش توصیفی از نوع طرح های همبستگی، 240 معلم زن متاهل شهرستان ممسنی به روش تصادفی خوشه ای انتخاب و از نظر وضعیت خانواده ی اصلی، صمیمیت زناشویی و سبک های حل تعارض مورد آزمون قرار گرفتند. یافته ها نشان دادکه سلامت خانواده ی اصلی به طور مستقیم با صمیمیت زناشویی رابطه ی معنادار دارد. همینطور سلامت خانواده ی اصلی به طور غیر مستقیم و از طریق نقش واسطه ای سبک حل تعارض سازنده و غیر سازنده، با صمیمیت زناشویی رابطه ی معنادار دارد. به نظر می رسد که  سلامت خانواده ی اصلی علاوه بر اثر مستقیم بر صمیمیت زناشویی، از طریق سبک  حل تعارض سازنده و سبک حل تعارض غیرسازنده نیز بر صمیمیت زناشویی اثر دارد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relationship of main family health and marital intimacy: Evaluating the mediating role of constructive and non-constructive conflict resolution styles

نویسندگان [English]

  • Seyyed Mohamad Hosini 1
  • Mohamad Ali Nazari 1
  • Mohsen Rasooli 1
  • Mohamad Shakarami 1
  • Seyyed Mohsen Hosini 2
چکیده [English]

Interference or influence of the main families that are often supplied in hidden various coatings can be one of the great monuments of marital conflict from the beginning to the end of the marriage. The aim of this study was to evaluate the direct and indirect effects on the health of the main family, through the mediating role of constructive and non-constructive conflict resolution styles on marital intimacy. For this purpose, in a descriptive study of correlation design type, 240 married women teachers of mamasani city were selected in a cluster method, randomly. They were tested on the main family status, marital intimacy, and conflict resolution styles. The main findings indicated that family health has directly significant relation with marital intimacy. Main family indirectly has a significant relationship through the mediating role of constructive and non-constructive conflict resolution style with marital intimacy. It seems that the health of the main family in addition to the direct effect which has on marital intimacy, can also effect marital intimacy through constructive and non-constructive conflict resolution style.

کلیدواژه‌ها [English]

  • health of the main family
  • conflict resolution styles and marital intimacy