الگوی ساختاری سبک دلبستگی، حافظه ی سرگذشتی و سبک هویت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

خاطرات  مربوط به حافظه ی سرگذشتی، شامل رویدادهای شخصی است که تجربه می کنیم و روابط بین فردی در دوران اولیه ی زندگی در شکل گیری آن خاطرات نقش دارد. خاطرات سرگذشتی، می تواند در تعریف خود و شکل گیری هویت، تاثیر داشته باشد.  هدف پژوهش حاضر،  بررسی مدل واسطه­گری حافظه ی سرگذشتی(رویدادی - معنایی) در ارتباط بین سبک های دلبستگی و هویت بود. بدین منظور، طی یک پژوهش  توصیفی از نوع همبستگی، تعداد 350 نفر دانشجوی زن و مرد از طریق نمونه گیری چند مرحله ای  انتخاب و از نظر  سبک دلبستگی هویت و حافظه ی سرگذشتی مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج حاصل از روش مدل سازی معادلات ساختاری(لیزرل) نشان داد که سبک دلبستگی ایمن و ناایمن اجتنابی، با واسطه گری حافظه ی سرگذشتی بر سبکهای هویت اثر می گذارند و سبک دلبستگی ناایمن اضطرابی، بدون واسطه گری حافظه ی سرگذشتی و به صورت مستقیم بر سبکهای هویت اثر دارد.  چنین یافته هایی از لحاظ کاربردی توسط روانشناسان بالینی دارای اهمیت است و ازآنجایی که درمانگران استفاده از خاطرات را در جلسات درمانی مفید می دانند، درمانگرانی که در مورد نقش واسطه ای عملکرد حافظه ی سرگذشتی مطالعات بیشتری دارند، در کمک به نوجوانان و بزرگسالانی که دارای مشکلات هویتی و دلبستگی هستند، می توانند از راهبردهای افزایش عملکرد حافظه استفاده کنند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Structural Model of Attachment Style Relationships, Autobiographical Memory and Identity Style

چکیده [English]

Memories of autobiographical memory include the personal events that we experience and interpersonal relationships that occupy significant role in the early years of life and constituting the memories. The research purpose was to assess the structural model of attachment style relationships, autobiographical memory and identity style. Therefore, in a descriptive-correlation study, a number of 350 male and female students were selected through multi-stage sampling and tested with regard to the attachment style, identity style and autobiographical memory. The results of structural equation modeling (Lisrel) indicated that secure attachment style and insecure avoidant style influence the the identity styles with the mediating role of autobiographical memory. Moreover, insecure anxiety attachment style influences the identity styles without the mediating role of autobiographical memory. Such findings are of crucial importance in terms of applied application by the clinical psychologists. Therapists who consider the memories of therapeutic value in the therapy sessions and therapist who study the mediating role of the function of autobiographical memories can make use of the strategies that increase the function of the memory in helping the adolescents and adults with identity and attachment styles’ problems.

کلیدواژه‌ها [English]

  • attachment style
  • autobiographical memory
  • Identity style