ساختار عاملی و ویژگی‌های روان‌سنجی فرم کوتاه (18 سوالی) مقیاس بهزیستی روان ‌شناختی ریف در دانشجویان دختر و پسر*

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دپارتمان روان‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

بهزیستی روان‌شناختی، تلاش برای شکوفا کردن قابلیت‌های وجودی انسان است و تاکنون ابزارهای مختلفی برای ارزیابی و بررسی بهزیستی روان شناختی ارایه شده است. هدف پژوهش حاضر، بررسی ساختار عاملی و ویژگی‌های روان‌سنجی فرم کوتاه (18 سوالی) مقیاس بهزیستی روان‌شناختی ریف بود.  بدین منظور، طی یک پژوهش توصیفی از نوع همبستگی،  976 نفر ( 647 دختر و 329 پسر) از بین دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی انتخاب و با نسخه ی کوتاه مقیاس بهزیستی روان‌شناختی ریف، سیاهه  ی روان‌درمانی مثبت‌نگر و مقیاس افسردگی، اضطراب و استرس مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج تحلیل عاملی تاییدی تک­گروهی نشان داد که در کل نمونه و در دو جنس، الگوی شش عاملی این مقیاس(پذیرش‌خود، تسلط‌محیطی، رابطه ی مثبت با دیگران، داشتن هدف در زندگی، رشد‌شخصی و استقلال) از برازش خوبی برخوردار است. همسانی درونی این مقیاس با استفاده از آلفای کرونباخ در 6 عامل پذیرش‌خود، تسلط‌محیطی، رابطه ی مثبت با دیگران، داشتن هدف در زندگی، رشد‌شخصی و استقلال به ترتیب برابر با 51/0، 76/0، 75/0، 52/0، 73/0، 72/0 و برای کل مقیاس 71/0 به دست آمد. در مجموع، نتایج بیانگر آن است که فرم 18 سوالی مقیاس بهزیستی روان‌شناختی ریف به منظور سنجش بهزیستی روان‌شناختی در دختران و پسران در نمونه ی ایرانی، ابزاری مفید و کاربردی است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factor structure and psychometric properties of the Ryff’s scale of Psychological well-being, short form (18-item) among male and female students

نویسندگان [English]

  • Mehdi Khanjani
  • Shahiyar Shahidi
  • Jalil Fathabadi
  • Mohamad Ali Mazaheri
  • Omid Shokri
چکیده [English]

Psychological well-being is trying to flourish the capabilities of human beings. So far, many tools have been provided for assessment and evaluation of psychological wellbeing. The aim of this study was to examine the factor structure and psychometric properties of the short form (18 items) of Psychological well-being scale. To this end, in a descriptive study, correlational type, 976 patients (647 females and 329 males) were selected from Shahid Beheshti University of Medical sciences and were tested on short versions of Ryff’s scale of Psychological well-being , optimistic psychotherapy Inventory, depression scale, anxiety and stress. The result of Single-group confirmatory factor analysis indicated that the total sample and in both sexes, the six-factor model of the scale (Self-acceptance, environmental mastery, positive relationships with others, having a purpose in life, Personal growth and independence) has a good fit. The scale's internal homology using Cronbach's alpha in 6 factors of Self-acceptance, environmental mastery, positive relationships with others, having a purpose in life, Personal growth and independence, were respectively, 0.52, 0.76, 0.75, 0.52, 0.73, 0.72 and for the total scale it was 0.71. Overall, the results suggest that the short form (18-item) of Ryff’s scale of Psychological well-being was a useful tool to measure psychological well-being among Iranian sample of girls and boys.

کلیدواژه‌ها [English]

  • psychological well-being
  • factor structure
  • Psychometric