بررسی اثربخشی درمان تحریک مغناطیسی جدارجمجمه ای با فرکانس پایین بر کاهش نشانه¬های افسردگی همبود در بیماران مبتلا به اضطراب فراگیر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دپارتمان روان شناسی بالینی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران

2 دپارتمان روانشناسی بالینی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران

3 دپارتمان روانشناسی بالینی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

4 دپارتمان روانشناسی عمومی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران

5 دپارتمان روانشناسی عمومی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

چکیده

اختلال اضطراب فراگیر با اختلالات مختلفی همراه بوده و مشکلات و نقصهای جدی در کارکرد زندگی مبتلایان به همراه دارد. هدف پژوهش حاضر، تعیین اثربخشی درمان تحریک مغناطیسی جدارجمجمه ای مکرر با فرکانس پایین بر میزان افسردگی همبود در بیماران دچار اختلال اضطراب فراگیر بود. بدین منظور، طی یک طرح نیمه تجربی با پیش آزمون و پس آزمون،  14 بیمار دچار اختلال اضطراب فراگیر با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در دوگروه آزمایش و گواه کاربندی شدند. آزمودنی ها قبل و بعد از مداخله از نظر افسردگی و اضطراب فراگیر ارزیابی شدند. گروه آزمایش طی 10 جلسه به مدت 40 دقیقه تحت rTMS با فرکانس 1 هرتز، در ناحیه پری فرونتال خلفی جانبی راست قرارگرفت. گروه گواه نیز همین تعداد جلسات را دریافت کردند با این تفاوت که کویل در این گروه با زاویه  90 درجه قرار گرفته بود که مانع رسیدن امواج به جمجمه آزمودنی می شد. تحلیل یومن ویتنی نشان داد که میزان افسردگی همبود در گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل، تغییر معنادار داشته است و بنظر می رسد درمان تحریک مغناطیسی جدار جمجمه ای مکرر در بیماران دچار اختلال اضطراب فراگیر می تواند موجب کاهش معنادار نشانه های افسردگی همبود شود. 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effectiveness of the repetitive Transcranial Magnetic Stimulation (rTMS) with low frequency in reducing symptoms of depression comorbid in patients with generalized anxiety disorder (GAD)

نویسندگان [English]

  • Somayeh Ghiasi 1
  • Mohammad Reza Naeeinian 2
  • Reza Rostami 3
  • Rasool Roshan 3
  • Reza Kazemi 4
  • Sanaz Khomami 5
چکیده [English]

Generalized anxiety disorder has been associated with several disorders, it accompanies serious problems and deficiencies in the working lives of those afflicted with it. The aim of this study was to evaluate the effectiveness of the repetitive Transcranial Magnetic Stimulation (rTMS) with low frequency in reducing symptoms of depression comorbid in patients with generalized anxiety disorder (GAD).For this purpose, in a quasi-experimental design with pre-test and post-test, 14 patients with generalized anxiety disorder using convenience sampling were randomly assigned to experimental and control groups. Subjects were assessed for depression and generalized anxiety disorder, both before and after the treatment. The experimental group underwent 10 sessions of rTMS, on the right side of the Posterolateral pre-frontal region, in duration of 40 minutes with frequency of 1 Hertz. The control group received the same number of sessions   except that the coil in the group was placed in an angle of 90 degrees, which prevented the waves from reaching to the subject’s skull. Mann-Whitney U analysis indicated that the rate of comorbid depression in the experimental group compared to the control group had a significant change. It appears that Transcranial Magnetic Stimulation therapy in Patients with Generalized Anxiety Disorder can significantly decrease comorbid depressive symptoms.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Magnetic stimulation therapy
  • generalized anxiety disorder
  • depression