پیش بینی بهزیستی روان شناختی از طریق مولفه های خودکارآمدی سرسختی روان شناختی و حمایت اجتماعی ادراک شده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دپارتمان روان شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان، اصفهان، ایران

چکیده

بهزیستی روانی، شامل دریافت های فرد از میزان هماهنگی بین هدف های معین و ترسیم شده با پیامدهای عملکردی است که در فرایند ارزیابی های مستمر به دست می آید و به رضایت درونی و نسبتا پایدار در توالی زندگی منتهی می شود. هدف پژوهش حاضر، پیش بینی بهزیستی روان شناختی دانش آموزان پسر از طریق مولفه های  خودکارآمدی و سرسختی روان شناختی و حمایت اجتماعی ادراک شده بود. بدین منظور، طی یک پژوهش توصیفی مبتنی بر رگرسیون، 300 دانش آموزان پسر به شیوه ی نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای از مدارس شهر اصفهان انتخاب و از نظر خودکارآمدی سرسختی روان شناختی، حمایت اجتماعی ادراک شده و بهزیستی روان شناختی مورد آزمون قرار گرفتند. تحلیل رگرسیون گام به گام یافته ها  نشان داد  که بین خودکارآمدی، سرسختی روان شناختی وحمایت اجتماعی ادراک شده  با بهزیستی روان شناختی، رابطه ی مثبت و معنادار وجود دارد و متغیرهای پیش بین، قادرند تغییرات بهزیستی روان شناختی  دانش آموزان پسر را پیش بینی کنند. براساس این داده ها، افرادی که خودکارآمدی،  سرسختی روان شناختی و حمایت اجتماعی ادراک شده  بالایی دارند از بهزیستی روانی بالایی برخوردارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prediction of psychological well-being through components of self-efficacy, psychological hardiness & perceived social support

نویسندگان [English]

  • Mohamad Reza Najd
  • Mohamad Reza Mosahebi
  • Hamid Atashpour
چکیده [English]

Psychological well-being includes the receipt by a person to a degree of coordination between certain and outlined objectives with performance outcomes that can be obtained in the process of continuous assessment and it leads to inner satisfaction and relative stability in the sequence of life. The aim of this research was to predict psychological well-being among male students through the elements of self-efficacy and psychological hardiness and perceived social support. For this purpose, in a descriptive study, based on regression 300 male students were selected in the form of multi-stage cluster sampling from schools of Isfahan city. They were tested in terms of self-efficacy, hardiness, perceived social support and psychological well-being. Results of stepwise regression analysis indicated that there is a positive and significant relationship between self-efficacy, perceived social support and psychological hardiness and psychological wellbeing and predictor variables, can predict changes in psychological well-being among male students. Based on these data, individuals who have high self-efficacy, psychological hardiness and perceived social support have higher psychological well-being.

کلیدواژه‌ها [English]

  • psychological wellbeing
  • Self -efficacy
  • Psychological hardiness
  • Perceived Social Support