تاثیر روش تلفیقی شناختی ـ گفتاری در درمان افراد مبتلا به لکنت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دپارتمان گفتار درمانی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران

چکیده

لکنت، یکی از بیماریهای بحث برانگیز و یک اختلال گفتاری چند وجهی روانی حرکتی است که در جریان طبیعی گفتار فرد روی می دهد.  اثربخشی روشهای درمان لکنت در دوران بزرگسالی بر مبنای ثبات لکنت، نگرش منفی فرد، انگیزه و اشتیاق آن متفاوت است. هدف پژوهش حاضر، تعیین اثربخشی روش تلفیقی شناختی ـ گفتاری در درمان افراد لکنتی بزرگسال فارسی زبان بود. بدین منظور طی یک پژوهش نیمه تجربی، 38 نفر بزرگسال مبتلا به لکنت در دامنه ی سنی30-18سال  به صورت نمونه ی در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه کاربندی شدند. مداخلات درمانی آزمودنی های گروه کنترل از سوی شش نفر آسیب شناس گفتار و زبان با تجربه، به تعداد 16 جلسه ی انفرادی در طول 4 ماه انجام گرفت. آزمودنی ها قبل و بعد از مداخله، از نظرشدت لکنت ویژگیهای آشکار لکنت، نیمرخ شناختی لکنت و ویژگیهای درونی لکنت مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج پژوهش نشان داد که بین روانی گفتار، روانی خواندن شفاهی و نیمرخ شناختی در دو گروه تفاوت معناداری وجود دارد. با استناد به یافته های تحقیق، نتایج این مطالعه با نتایج مطالعات مشابه همسو و منطبق بود و نیز روش تلفیقی شناختی ـ گفتاری در درمان لکنت بزرگسال اثر بخش تر بوده و استفاده ازآن به همه  گفتار درمانگران توصیه می شود. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of a combination of cognitive therapy and speech in stutterers

نویسندگان [English]

  • Morteza Farazi
  • Laeya Gholami
  • Anahita Khoda bakhshi
  • Hashem Shemshadi
  • Mahdi Rahgozar
چکیده [English]

Stuttering is one of the most controversial illnesses and a multifaceted psychomotor speech disorder which happens in the normal flow of speech. Effectiveness of stuttering therapy in adulthood varies based on the basis of stability, a negative attitude, motivation and enthusiasm. The aim of this study was to determine the efficacy of syncretistic method of cognitive- speech in adult stutterers who speak Persian language. So, during a quasi-experimental study, 38 adults with stuttering in the age range of 18-38 were selected through available samples and were randomly assigned to experimental and control groups. Treatment intervention for subjective groups was conducted through six experienced speech- and language pathologist, which lasted 16 individual sessions during 4 months. Subjects were tested before and after the intervention in terms of intensity of stuttering, obvious stuttering characteristics, cognitive profile Stuttering and internal Stuttering properties. The results indicated that there is a significant difference between the fluency of speech, oral reading fluency and cognitive profiles in the two groups. According to research findings, the results of this study were consistent and in line with the results of other studies and the integrated method of the cognitive-speech were more effective in the treatment of adult stuttering. Using this method is recommended to all speech therapists.

کلیدواژه‌ها [English]

  • stuttering
  • AWS
  • Integrated method
  • syncretistic method
  • reconstruction of cognitive-speech