سهم پنج عامل اصلی شخصیت در پیش بینی تحمل ابهام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دیارتمان روان شناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین¬المللی کیش، کیش، ایران

2 دپارتمان روان شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، کرج، ایران

3 دپارتمان روان شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق، تهران، ایران

چکیده

تحمل ابهام، پذیرفتن عدم قطعیت به عنوان بخشی از زندگی و عدم تحمل ابهام، باورهایی در مورد نگرانی، جهت گیری مساله منفی و سبک مقابله ای اجتنابی است.  پژوهش حاضر، با هدف بررسی سهم پنج عامل اصلی شخصیت در پیش­بینی تحمل ابهام بود. بدین  منظور، طی یک پژوهش توصیفی مبتنی برتحلیل رگرسیون، 248 نفر (136 زن و 112 مرد) از بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین­المللی کیش به روش خوشه­ای چند مرحله­ای انتخاب و از نظر تحمل ابهام و  پنج عامل بزرگ شخصیت مورد آزمون قرار گرفتند.  تحلیل رگرسیون نشان داد که بین عامل روان­نژندی و تحمل ابهام رابطه ی منفی معنادار و بین برون­گرایی و دلپذیر بودن با تحمل ابهام، رابطه ی مثبت معنادار وجود دارد. نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام نیز نشان داد که عامل روان­نژندی، به تنهایی 29 درصد، دو عامل روان نژندی و دلپذیر بودن،  33 درصد و سه عامل روان نژندی، دلپذیر بودن و برون­گرایی، 34 درصد از واریانس نمره­های تحمل ابهام را تبیین می کنند. یافته­ها به طور کلی بیانگر آن است که روان­نژندی بالا باعث کاهش تحمل ابهام و برونگرایی و دلپذیربودن، باعث افزایش تحمل ابهام در دانشجویان   می­شود. بنابراین به نظر می رسد چون افراد روان نژند، از نظر هیجانی ناپایدار، نگران و مضطرب اند و سریعا نسبت  به فشار، واکنش نشان می دهند، نمی توانند تحمل ابهام بالایی داشته باشند. این ویژگی موجب توانایی روان نژندی در پیش بینی تحمل ابهام می شود. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The contribution of five major factors of personality in the prediction of ambiguity tolerance

نویسندگان [English]

  • Soheyla Hossini 1
  • Adis Keraskiyan 2
  • Atefe Ferdosi pour 3
چکیده [English]

Ambiguity of tolerance, is accepting uncertainty as part of life and intolerance of ambiguity are beliefs about worry, negative problem orientation and avoidance coping style. The present study aimed to investigate the contribution of the five factors of personality in the prediction of ambiguity tolerance. To this end, in a descriptive study based on regression analysis, 248 patients (136 females and 112 males) were selected in multi-stage cluster sampling among students of Islamic Azad University of Kish International branch; they were tested in terms of ambiguity tolerance and the five major factors of personality. Regression analysis indicated a significant negative correlation between the neurosis factor and ambiguity tolerance and a significant positive relationship between extroversion and agreeableness with tolerance of ambiguity. The Stepwise regression analysis indicated that the neurosis factor can alone explain 29 percent, the two factors of the neurosis and agreeableness 33%, and three factors neurosis, agreeableness and extrovert, 34 percent of the variance score of the tolerance of ambiguity. Results generally indicate that high neurosis can lead to reduced ambiguity tolerance and extraversion and agreeableness leads to increase in students' tolerance for ambiguity. So it looks like because neurotic people are emotionally unstable, worried, and anxious and immediately react to pressure cannot have a high tolerance for ambiguity. This characteristic results in the ability of neurosis to predict ambiguity tolerance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ambiguity of tolerance
  • five major factors of personality
  • neurosis