رابطه‌ی سبک‌های دفاعی و طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه با تاب‌آوری در دانش‌آموزان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دپارتمان روان شناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن، تنکابن، ایران

2 روان پزشک

چکیده

تاب‌آوری، یکی از سازه‌های اصلی شخصیت برای فهم انگیزش، هیجان، رفتار و ظرفیتی برای مقاومت در برابر استرس و فاجعه است. تاب آوری،  به عنوان قدرت یا توانایی برگشتن به زندگی اولیه و شروع وضعیت جدید از طریق کاهش فشار عصبی یا تحریف آن و جایگزینی نشاط نیز تعریف می شود. هدف پژوهش حاضر، تعیین رابطه­ی سبک‌های دفاعی و طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه  با تاب‌آوری بود. بدین منظور،  طی یک مطالعه ی توصیفی از نوع همبستگی، ‌250 دانش‌آموز دبیرستانی شهر تهران به صورت روش خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب و از نظر سبک‌های دفاعی،  طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه و تاب‌آوری مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیری نشان داد که بین تاب‌آوری با سبک دفاعی پخته، همبستگی مثبت و  با طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه‌ی بریدگی/ طرد، خودگردانی/‌ عملکرد مختل دیگر جهت‌مندی و محدودیت‌های مختل، همبستگی منفی وجود دارد. همچنین، معلوم شد که سبک‌های دفاعی پخته و ناپخته، پیش‌بینی کننده‌ی تاب‌آوری هستند و سبک دفاعی ناپخته، کاهش تاب‌آوری و طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه تاب‌آوری را پیش‌بینی می‌‌کند. به نظر می رسد سبک دفاعی پخته به همراه طرح‌واره‌های ناسازگار خودگردانی/ عملکرد مختل و گوش به‌زنگی بیش از حد/ بازداری نیز،  می‌‌توانند بهبود یا افزایش تاب‌آوری را پیش‌بینی نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relationship between defense styles and early maladaptive schemas with resilience in boy students of high school in Tehran city

نویسندگان [English]

  • Majid Jazayeri 1
  • Hamid Reza Vatan khah 1
  • Mohamad Mehdi badiei 2
چکیده [English]

Resilience is one of the main structures of personality for understanding motivation, emotion, behavior and capacity to withstand stress and disaster. Resiliency is defined as a power or an ability to return to early life and beginning of a new condition by reducing stressful pressures or distortion of it and replacing it with joy. The aim of this study was to determine the relationship between defensive styles of early maladaptive schemas with resilience. So, in a descriptive study, 250 high school students in Tehran were selected by multistage cluster sampling and were tested in terms of defensive style, early maladaptive schemas, and resilience. The results of multiple regression analyzes indicated that there is a positive correlation between the resilience with mature defense mechanisms and a negative correlation with early maladaptive schemas cuts, rejection, autonomy ,impaired performance, other directed and impaired limitations. Also, it was found that mature and immature defense styles are predictors of resilience and immature defense style predict reduced resilience and early maladaptive schemas of resiliency. It seems that mature defense-style along with maladaptive autonomy schemas, impaired performance, over hyper vigilance and inhibition can also predict the improvement or increase of the resiliency.

کلیدواژه‌ها [English]

  • resilience
  • defensive styles
  • early maladaptive schemas