مقایسه ی اثربخشی ریلکسیشن با دارودرمانی در کاهش نشانگان سندرم پیش از قاعدگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

سندرم پیش از قاعدگی(PMS) به‌ صورت عود دوره‌ای، ترکیبی از تغییرات آزاردهنده ی جسمی، روانی یا رفتاری است که در خلال قاعدگی مشخص می‌شود،  با شروع خونریزی تقلیل و بعد از قاعدگی یا مرحله ی تکثیری بهبود می‌یابد و بر کارکرد فردی و اجتماعی مبتلایان تاثیر می گذارد. هدف پژوهش حاضر، مقایسه ی اثربخشی دارودرمانی و ریلکسیشن در کاهش علایم سندرم پیش از قاعدگی زنان بود. بدین منظور، طی یک پژوهش نیمه تجربی با گروه کنترل 36 زن مبتلا به سندرم پیش از قاعدگی به صورت داوطلبانه انتخاب و به صورت تصادفی در 3 گروه 12 نفره ی کنترل، آزمایش 1 (مصرف قرص ضدبارداری سیپروترون کامپاند  در 3 دوره ی قاعدگی) و آزمایش 2 (انجام ریلکسیشن هفته‌ای 3‌ بار در 3 مدت قاعدگی و مطالعه ی جزوه ی خودآموزی)  کاربندی شدند. گروهها قبل و بعد از مداخله از نظر افسردگی و نشانگان سندرم پیش از قاعدگی مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج تحلیل کواریانس (ANCOVA) نشان داد که دارودرمانی و انجام ریلکسیشن (و مطالعه ی جزوه خودآموزی) می‏توانند علایم سندرم پیش از قاعدگی و افسردگی را در مبتلایان کاهش دهند. بنابراین به نظر می رسد آموزش ریلکسیشن  و دارودرمانی می تواند در کاهش نشانگان این سندرم موثر باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of the Effectiveness of Relaxation Therapy and Pharmaceutical Therapy in Decreasing the Symptoms of Premenstrual Syndrome

چکیده [English]

Premenstrual syndrome (PMS) is a collection of emotional symptoms, with or without physical symptoms, related to a woman's menstrual cycle that decrease by bleeding and affects the sufferers’ personal and social performance. The research purpose is to draw a comparison of the effectiveness of relaxation therapy and pharmaceutical therapy in decreasing the symptoms of premenstrual syndrome. Therefore, in a semi-experimental study with control group, a sample of 26 women diagnosed with premenstrual syndrome participated voluntarily and were assigned to three 12-individual groups of control, experimental 1 (Compound Cyproterone contraceptive pills for three menstrual cycles) and experimental 2 ( 3 times of weekly relaxation for three menstrual cycles and reading self-learning notes). The groups were tested with regard to depression, premenstrual syndrome and depression prior to and subsequent to intervention. The results of covariance analysis indicated that pharmaceutical therapy, relaxation and reading self-learning notes can decrease the symptoms of pre-menstrual syndrome among the sufferers. It seems that relaxation training and pharmaceutical therapy can decrease the symptoms of premenstrual syndrome.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Premenstrual Syndrome
  • depression
  • Relaxation