نقش واسطه ای امیدواری در رابطه ی بین چشم انداز زمان و آشفتگی روان‌شناختی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دپارتمان روان شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارا، آستارا، ایران

2 دپارتمان روان شناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد، بروجرد، ایران.

چکیده

در حوزه ی مطالعه ی آشفتگی روان­شناختی افراد، در مواجه با موقعیت­های نامطلوب، توجه به چشم انداز زمان حایز اهمیت است. چشم انداز زمان پنج بعد گذشته ی مثبت، گذشته ی منفی، حال لذت­گرایانه، حال قضا و قدری و آینده را دربرمی­گیرد. هدف پژوهش حاضر، تعیین نقش واسطه ای امیدواری در رابطه ی بین چشم انداز زمان و آشفتگی روان­شناختی بود. بدین منظور،  طی یک پژوهش توصیفی، 296 نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج به روش نمونه­ گیری چندمرحله­ای تصادفی انتخاب و از نظر چشم انداز زمان، نشانگان مشکلات روانی و امیدواری مورد آزمون قرار گرفتند. تحلیل و مدل­یابی معادله­های ساختاری نشان داد که امیدواری، رابطه ی بین حال قضا و قدری و آشفتگی روان­شناختی و رابطه ی بین آینده و آشفتگی روان­شناختی را میانجی­گری می­کند. چشم انداز زمان قضا و قدری، دیدگاهی مملو از حس شکست و درماندگی و ناامیدی نسبت به زمان حال است. افراد با چشم انداز زمان آینده گرایش به اهداف بلند مدت دارند. برخوردار بودن از یک تفکر امیدوارانه و داشتن منابع کافی برای تفکر هدف­مدار و آشنایی با مسیرهای لازم برای رسیدن به اهداف سبب بهزیستی در افراد می­شود

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The mediating role of hopefulness in the relationship between time perspective and psychological crisis

نویسندگان [English]

  • Sadegh Taghilo 1
  • Hamideh Latifi 2
چکیده [English]

In the study of individual psychological crisis, the perspective towards time is significantly important when facing adverse situations. This perception of time consists of five dimensions including; positive past, negative past, present self-indulgence, fatalistic present, and future. The aim of this study is to determine the mediating role of hopefulness in the relationship between time perspective and the psychological crisis. Therefore, in a descriptive study, 296 students of Islamic Azad University, Karaj branch, were selected through multi-stage random sampling method and tested for their perspective of time, symptoms of mental health problems and hopefulness. Analysis and structural equation modeling showed that hopefulness mediates in the relationship between both fatalistic present and future and psychological crisis. Fatalistic time perspective view the present with a sense of failure, frustration and desperateness. Individuals with future time perspective have tendency towards long-term goals and prospects. Possessing an optimistic view, having access to adequate resources on goal-oriented philosophy, and familiarity with the essential methods to achieve the objectives, all promote individuals’ well being.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hopefulness
  • Crisis
  • perspective
  • Psychological
  • Time