رابطه ی مکانیزم های تنظیم شناختی هیجان و سبک زندگی با استرس ادراک شده در مبتلایان به سندرم روده تحریک پذیر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دپارتمان روان شناسی، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه، ایران

چکیده

بیماریهای گوارشی، از لحاظ درخواست مشاوره ی روان پزشکی در بین بیماریهای طبی، رتبه ی اول را دارد. یکی از این بیماریها سندرم روده ی تحریک پذیر است. پژوهش های مختلف، علل متعددی برای این سندرم گزارش می کنند و نقش عوامل روان شناختی در بروز و یا تشدید علایم این سندرم را مورد تاکید قرار می دهند. هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه ی مکانیزم های تنظیم شناختی هیجان و سبک زندگی، با استرس ادراک شده در مبتلایان به سندرم روده ی تحریک پذیر بود. بدین منظور طی یک پژوهش توصیفی از نوع همبستگی، 170 بیمار مبتلا به سندرم روده ی تحریک پذیر (93 زن و77 مرد) به روش نمونه گیری در دسترس از کلنیک های تخصصی شهر ارومیه، انتخاب و از نظر مکانیزم های تنظیم شناختی هیجان، سبک زندگی و استرس ادراک شده مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که بین مکانیزم های تنظیم شناختی هیجان و سبک زند گی با استرس ادراک شده ارتباط معنادار وجود دارد. از بین متغیر های پیش بین، مولفه ی سرزنش دیگران بیشترین قدرت پیش بینی را در استرس ادراک شده مبتلایان داشت. همچنین تحلیل رگرسیون خطی، سبک زندگی را مولفه ی پیش بین معناداری در استرس مبتلایان به این سندرم نشان داد. این پژوهش ارتباط بین مکانیزم های تنظیم شناختی هیجان و سبک زندگی را با استرس ادراک شده در مبتلایان به سندرم روده ی تحریک پذیر تایید می کند و به دلیل شواهد متعدد علمی در سبب شناسی این سندرم، مطالعه ی بیشتر در زمینه ی مهارت های هیجانی و مشکلات مرتبط در مبتلایان به سندرم روده تحریک پذیر ضروریست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relationship between cognitive emotion regulation mechanisms and lifestyle with perceived stress in patients with irritable bowel syndrome

نویسندگان [English]

  • Bahare Taghlidabadi
  • Reza Tasbihsazan Mashhadi
چکیده [English]

Gastrointestinal disorders are ranked first among medical disorders to seek psychiatric consultation. Irritable bowel syndrome is one of these diseases. Various researches report multiple causes for this syndrome and emphasize the role of psychological factors in causing or exacerbating symptoms of this disorder. This study aims to investigate the relationship between cognitive emotion regulation mechanisms and lifestyle with perceived stress in patients with irritable bowel syndrome disorder. For this purpose, in a descriptive study of correlation, 170 patients with irritable bowel syndrome (93 females and 77 males) were selected by availability sampling method from the specialized clinics in Orumiyeh city, and evaluated for mechanisms of cognitive emotion regulation, lifestyle and perceived stress. Regression analysis showed that there is a significant relationship between cognitive emotion regulation mechanisms and life style and perceived stress. Among the predictive variables, blaming others factor had the greatest predictive power in perceived stress. Additionally, linear regression analysis displayed predicting lifestyle as a predictive factor for stress among patients with this syndrome. This study verifies the relationship between cognitive emotion regulation mechanisms and lifestyle and perceived stress in patients with irritable bowel syndrome. Because of the numerous evidence of pathology of this syndrome, more research is needed on emotional regulation skills and related problems among patients with irritable bowel syndrome disorder.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Perceived Stress
  • lifestyle
  • cognitive emotion regulation