سبک های هویت و پریشانی روانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دپارتمان روان شناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

چکیده

شکل گیری هویت، ترکیب مهارت ها، جهان بینی و همانندسازی هاست که به صورت یک کل کم و بیش منسجم، پیوسته و منحصر به فرد در می آید و به تبیینی تبدیل می شود که  نحوه ی رفتار و اندیشه ی فرد را با خود و پیرامون خود تعریف می کند. بر این اساس، می تواند به زمینه و بنیادی برای پریشانی روان شناختی تبدیل شود. هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه ی سبک های هویت و پریشانی روانی بود. بدین منظور، طی یک پژوهش توصیفی مبتنی بر همبستگی، 3245 نفر دانشجوی دانشگاه (1703 مرد و 1534 زن) از نظر سبک های هویت و پریشانی روان شناختی مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج همبستگی این نمرات نشان داد که نمرات سبک هویت اطلاعاتی و هنجاری و تعهد هویت، همبستگی منفی با نمره های پریشانی دارند در حالی که نمره های سبک هویت سردرگم/ اجتنابی با نمرات پریشانی، همبستگی مثبت دارد. به نظر می رسد که افراد با استفاده از یک مدل هویتی سردرگم و اجتنابی و به تعویق انداختن تصمیم گیری در مورد هویت و شخصیتشان به تدریج به علت استفاده از شیوه های اجتنابی و غیر انطباقی، زمینه ی پریشانی روانی خود را فراهم می سازند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identity Styles and Psychological Distress

نویسندگان [English]

  • Shahram Vazari
  • Farah Lotfi Kashni
چکیده [English]

Formation of identity entails the integration of skills, world view and identification which emerges as a relatively cohesive, unique and differentiated whole. An integrated explanatory self which identifies the individual’s thought and behavior and can be regarded as the underlying arena for psychological distress. The research purpose was to investigate the relationship between identity styles and psychological distress. Therefore, in a descriptive-correlative study, 3245 college students (1703 male students and 1534 female students) were tested with regard to the identity styles and psychological distress. The correlation results of the scores indicated that information-oriented style, normative style and identity commitment are significantly negatively correlated to psychological distress; however, diffuse-avoidant style was significantly, positively correlated to psychological distress. It seems that, individuals who adopt diffuse-avoidant style delay decision-making on their identity and gradually these maladaptive and avoidant strategies give rise to distress.

کلیدواژه‌ها [English]

  • identity
  • Berzonsky
  • Distress
  • Students